Index articole

 

Capitolul VIII. Organizaţiile teritoriale

 
Articolul 47.     Organizaţia teritorială de partid PSD se formează din organizaţii primare şi locale în raza unei unităţi administrativ – teritoriale de nivelul doi, municipiu, UTA Gagauz-Yeri ( în continuare organizaţia teritorială PSD).
 
Articolul 48.     Organizaţiile teritoriale ale PSD dispun de autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţii politice, respectând prevederile Statutului şi Programului PSD şi au următoarele atribuţii:
 • coordonează activitatea de realizare, respectiv, pe plan raional, sectorial, municipal, UTA Gagauz-Yeri, a obiectivelor cuprinse în Statutul şi Programul politic al PSD, în hotărârile organelor de conducere ale PSD;
 • iau atitudine, pe baza studiilor şi analizelor proprii, asupra problemelor ce formează obiectivul unor iniţiative şi decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale;
 • organizează şi conduc campaniile electorale a PSD în teritoriile respective;
 • stabilesc contacte şi raporturi de colaborare, pe baza convergenţei de interese, cu organizaţiile teritoriale raionale ale altor partide, cu acordul organelor de conducere ierarhic superioare.
Articolul 49.     Crearea şi dizolvarea organizaţiilor teritoriale PSD se aproba prin decizia Consiliul Naţional.

Articolul 50.     Organele de conducere ale organizaţiei teritoriale sunt:
 • Conferinţa,
 • Preşedintele,
 • Consiliul organizaţiei teritoriale,
 • Biroul Permanent.
Articolul 51.     Conferinţa organizaţiei teritoriale
 1. Conferinţa este organul suprem de conducere al organizaţiei teritoriale PSD. Conferinţa organizaţiei teritoriale este adunarea delegaţilor desemnaţi de către Adunările Generale (Conferinţe) ale organizaţiilor locale şi după caz ale organizaţiilor primare.
 2. Conferinţa:
  • alege Preşedintele, prin vot secret în baza de alternativă;
  • alege Consiliul organizaţiei teritoriale;
  • alege Comisia de revizie şi control;
  • aproba darea de seama a Consiliului organizaţiei teritoriale şi a Comisiei de revizie şi control;
  • aproba planul de activitate şi bugetul organizaţiei teritoriale;
  • elaborează propuneri pentru structurile PSD ierarhic superioare;
  • alege delegaţi la congresul PSD, potrivit normelor de reprezentare stabilite de Consiliul Naţional PSD;
  • înaintează candidaţi la funcţiile eligibile de toate nivelurile;
  • soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea statutara şi programatică a PSD.
 3. Conferinţa organizaţiei teritoriale se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o data la doi ani.
 4. Conferinţa organizaţiei teritoriale se convoacă:
 • în baza deciziei Consiliului organizaţiei teritoriale;
 • în baza deciziei Consiliului Naţional;
 • la cererea Preşedintelui organizaţiei teritoriale, a cel puţin o treime din organizaţiile locale sau o treime din membrii Consiliului organizaţiei teritoriale.
Articolul 52.     Conferinţa organizaţiei teritoriale a PSD se constituie din delegaţi aleşi de organizaţiile primare şi locale de partid componente, în baza normei de reprezentare stabilită de Consiliului organizaţiei teritoriale sau Consiliului Naţional în funcţie de numărul membrilor de partid.
 
Articolul 53.     Decizia de anulare a hotărârii de convocare a Conferinţei organizaţiei teritoriale poate fi adoptată doar de subiectul care a decis convocarea.

Articolul 54.     Preşedintele organizaţiei teritoriale:
 • convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului organizaţiei teritoriale şi ale Biroului Permanent;
 • coordonează activitatea organizaţiilor primare şi locale;
 • reprezintă organizaţia teritorială şi dirijează activitatea ei, inclusiv în timpul alegerilor locale şi naţionale şi poarta răspundere de rezultatele lor;
 • reprezintă organizaţia în relaţiile cu organizaţiile şi organele de conducere ale partidului, cu autorităţile publice locale, precum şi cu alte partide sau organizaţii din unitatea teritorial respectivă.
 • prezintă Conferinţei organizaţiei cererea de demisie, atunci când partidul nu are reprezentare în Consiliul unităţii administrativ-teritoriale respective în rezultatul alegerilor locale.
 • îndeplineşte alte responsabilităţi şi aduce la îndeplinire sarcinile stabilite de organele naţionale de conducere.
Articolul 55.     În cazul în care este imposibil ca preşedintele organizaţiei teritoriale să-şi exercite funcţia, Consiliul organizaţiei teritoriale alege prin vot secret în baza de alternativă un preşedinte interimar până la următoarea Conferinţă a organizaţiei teritoriale.

Articolul 56.     Consiliul organizaţiei teritoriale:
 • convoacă Conferinţa;
 • alege vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale;
 • alege Biroul Permanent;
 • alege Secretarul Executiv al organizaţiei teritoriale;
 • conduce activitatea organizaţiei teritoriale în intervalul dintre conferinţe;
 • adoptă măsuri pentru realizarea hotărârilor conferinţei, precum şi ale organelor centrale ale partidului;
 • propune Consiliului Naţional al PSD candidaturi pentru alegerile parlamentare;
 • înaintează Biroului Politic spre aprobare candidaţii pentru funcţiile eligibile în structurile administrativ-teritoriale de nivelul doi;
 • înaintează Biroului Politic spre aprobare candidaţii la funcţia de primar în oraşele de reşedinţă a unităţilor administrative de nivelul II;
 • aprobă candidaţii pentru funcţiile eligibile în structurile administrativ-teritoriale de nivelul unu, înaintate de organizaţia locală de partid din care aceştia fac parte;
 • sprijină apariţia şi difuzarea presei de partid;
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi executarea acestuia;
 • cooptează noi membri ai Consiliului organizaţiei teritoriale a PSD;
 • aprobă direcţiile de activitate ale Consiliului organizaţiei teritoriale,
 • examinează şi decide asupra rapoartelor preşedintelui şi a Biroului Permanent,
 • Convoacă Conferinţa organizaţiei teritoriale şi stabileşte norma de reprezentare la Conferinţă,
 • elaborează propuneri privind activitatea PSD la nivel local, teritorial şi naţional;
 • soluţionează alte chestiuni legate de activitatea statutara si programatica a organizaţiei teritoriale PSD ce nu ţin de competenta Conferinţei.
Articolul 57.     Membri ai Consiliului organizaţiei teritoriale din oficiu sunt:
 • Preşedintele;
 • conducătorul fracţiunii în Consiliul raional din partea PSD;
 • preşedinţii organizaţiilor demografice şi profesionale teritoriale;
 • primarii aleşi pe listele electorale ale PSD.
Articolul 58.     La şedinţele Consiliului organizaţiei teritoriale pot participa cu drept de vot consultativ:
 • preşedintele Comisiei de revizie şi control;
 • preşedinţii organizaţiilor locale, care nu fac parte din componenţa Consiliului;
 • membrii de partid cu funcţii de răspundere în organele administraţiei publice locale şi conducătorii unităţilor economice.
Articolul 59.     Consiliul organizaţiei teritoriale se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o data în trimestru.
 
Articolul 60.     Biroul Permanent
 1. Biroul Permanent este organul de conducere al organizaţiei teritoriale de partid în perioada dintre Consiliile organizaţiei teritoriale.
 2. Biroul Permanent:
 • coordonează activitatea organizaţiei între şedinţele Consiliului organizaţiei teritoriale;
 • asigură executarea deciziilor Consiliului organizaţiei teritoriale;
 • exercită controlul asupra modului în care organizaţiile primare şi locale de partid componente realizează hotărârile şi sarcinile ce le revin;
 • asigură informarea operativă a organizaţiilor primare şi locale de partid;
 • administrează patrimoniul deţinut de organizaţie;
 • aprobă statele de funcţii pentru personalul propriu salarizat şi, după caz, al organizaţiilor primare şi locale de partid componente;
 • asigură legătura cu organizaţiile teritoriale ale altor partide sau formaţiuni politice, cu sindicatele şi patronatele, precum şi cu alte asociaţii;
 • hotărăşte direcţiile principale pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea organizaţiile primare şi locale de partid;
 • conduce nemijlocit activitatea în campaniile pentru alegerile locale şi naţionale;
 • coordonează activitatea de recrutare, selectare şi instruire a candidaţilor pentru alegerile locale pe baza propunerilor organizaţiilor primare de partid;
 • elaborează şi propune spre aprobare Consiliului organizaţiei teritoriale planul de activitate a organizaţiei teritoriale;
 • întreţine relaţii permanente cu structurile abilitate ale organizaţiilor ierarhic superioare ale PSD;
 • duce evidenta membrilor de partid din organizaţia teritorială;
 • elaborează bugetul organizaţiei teritoriale şi îl înaintează spre aprobare Consiliului organizaţiei teritoriale.
Articolul 61.     Şedinţele Biroului Permanent se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o data în lună din iniţiativa Preşedintelui organizaţiei sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

Articolul 62.     Din componenta Biroului Permanent fac parte:
 • Preşedintele si Vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale;
 • Secretarul Executiv;
 • conducătorul grupului de consilieri, aleşi pe listele electorale ale PSD, în consiliul raional, municipal;
 • membrii Biroului Permanent aleşi de Consiliul organizaţiei teritoriale.
Articolul 63.     Secretarul Executiv:
 • organizează activitatea orientată spre executarea deciziilor organelor de conducere ale organizaţiei teritoriale;
 • efectuează controlul privind executarea deciziilor adoptate şi informează periodic despre aceasta Biroului Permanent;
 • este responsabil de evidenţa membrilor de partid din organizaţia teritorială;
 • asigură informarea operativa a organizaţiilor locale, celor demografice şi profesionale din cadrul organizaţiei teritoriale cu privire la activitatea curentă a partidului;
 • este responsabil pentru asigurarea logistică a activităţii partidului;
 • exercită alte atribuţii stabilite de Consiliul, Biroul Permanent sau Preşedintele organizaţiei teritoriale.