Index articole

 

Capitolul XI. Organele naţionale de conducere

 
Articolul 77.    Organele naţionale de conducere ale partidului sunt:
 
 • Congresul partidului;
 • Preşedintele partidului;
 • Secretarul General al partidului;
 • Consiliul Naţional;
 • Biroul Politic;
 • Comitetul Executiv.
Articolul 78.    Congresul PSD
 1. Congresul este organul suprem al PSD
 2. Congresul:
  •  
  • alege prin vot secret în baza de alternativă Preşedintele partidului;
  • alege prin vot secret în baza de alternativă Secretarul General al partidului;
  • alege Consiliul Naţional al PSD;
  • alege Comisia de revizie si control;
  • alege Comisia de etica şi arbitraj;
  • aprobă şi modifică Statutul PSD cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi;
  • aprobă şi modifică Programul al partidului;
  • hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Naţional, Preşedintele partidului şi Secretarul General ;
  • hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comisia de revizie şi control şi Comisia de etica şi arbitraj;
  • hotărăşte asupra fuzionării cu alte formaţiuni politice, precum şi asupra dizolvării PSD;
  • adopta alte decizii ce ţin de activitatea statutara şi programatica a PSD.
 3. Congresul se convoacă nu mai rar decât o data în doi ani. Decizia privind convocarea Congresului este adoptata de către Consiliul Naţional cel puţin cu 2 luni înainte de data deschiderii lucrărilorlui. Consiliul Naţional este obligat să convoace Congresul la decizia Consiliilor a cel puţin 1/3 din organizaţii teritoriale sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii CN.
 4. Congresul este în drept sa delege unele împuterniciri ale sale Consiliului Naţional.
 5. Congresul este o adunare a membrilor de partid desemnaţi ca delegaţi în cadrul conferinţelor organizaţiilor teritoriale, conform normei de reprezentare stabilite de Consiliul Naţional, în funcţie de numărul membrilor de partid la evidenţă şi ţinând cont, de regulă, de cota de reprezentare a genurilor de cel puţin 1/3 şi a tinerilor de cel puţin 1/5 din numărul total al delegaţilor.
 
Articolul 79.    Preşedintele PSD
 1. Preşedintele PSD promovează Programul partidului, dirijează întreaga activitate a partidului, reprezintă partidul în raporturile lui oficiale cu organele puterii de stat şi alte formaţiuni politice, inclusiv din străinătate şi internaţionale, poarta răspundere politica pentru rezultatele campaniilor electorale desfăşurate de partid. Preşedintele este ales pentru un mandat de 2 ani.
 2. Preşedintele PSD are următoarele atribuţii:
 • coordonează activitatea generala a Partidului Social Democrat;
 • prezidează şedinţele Congresului şi ale Biroului Politic şi conduce activitatea acestora;
 • reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate;
 • duce tratative privind crearea alianţelor politice cu alte partide politice sau formaţiuni politice ori altor forme de colaborare, asociere sau fuziune;
 • face publică poziţia partidului pe diferite probleme prin promovarea declaraţiilor, organizarea conferinţelor de presă, altor forme de comunicare;
 • propune spre dezbatere Biroului Politic lista echipei de guvernare;
 • este în drept să convoace şedinţele Consiliului Naţional, Comitetului Executiv, Biroului Politic ale PSD.
Articolul 80.     În cazul în care este imposibil ca Preşedintele partidului să-şi exercite funcţia, împuternicirile lui sunt preluate de către Secretarul General. În acest caz Consiliul Naţional este obligat sa convoace Congresul în termen de trei luni.

Articolul 81.     Preşedintele PSD prezintă Congresului cererea de demisie, atunci când partidul nu are reprezentare în Parlament. Demisia este acceptată de către Congres cu votul a 2/3 din delegaţii prezenţi.

Articolul 82.
    Secretarul General al PSD
 1. Secretarul General al PSD coordonează activităţile curente şi interne de partid, în modul stabilit de statut şi regulamentele aprobate de Consiliul Naţional, la nivel central şi în relaţia cu organizaţiile teritoriale, cele demografice, profesionale. Secretarul General este ales pentru un mandat de 2 ani.
 2. Secretarul General al PSD :
 • coordonează activitatea Secretariatului Executiv al PSD;
 • prezidează şedinţele Comitetul Executiv PSD şi conduce activitatea acestuia;
 • se preocupă de pregătirea lucrărilor şi documentelor ce se vor adopta de Comitetul Executiv şi urmăreşte respectarea hotărârilor adoptate;
 • coordonează activitatea organizaţiilor teritoriale ale partidului;
 • coordonează activitatea organizaţiilor demografice şi profesionale de nivel naţional;
 • în lipsa Preşedintelui PSD îndeplineşte funcţiile acestuia, conform dispoziţiei emise.
Articolul 83.     Consiliul Naţional al PSD
 1. Consiliul Naţional este organul reprezentativ şi deliberativ suprem al PSD în perioada dintre congrese, format din maxim 151 de membri, care reglementează întreaga activitate a partidului. Consiliul Naţional al PSD este ales pentru o perioadă de până la 2 ani. Consiliul Naţional al PSD este ales conform normelor şi cotelor de reprezentare stabilite de Congres dintre candidaţii desemnaţi de Conferinţele organizaţiilor teritoriale, în funcţie de numărul membrilor de partid la evidenţă şi rezultatele obţinute în circumscripţie electorală respectivă la ultimele alegeri. De regulă, se vor respecta cote de reprezentare a genurilor de cel puţin 1/3 şi a tinerilor de cel puţin 1/5 în componenţa Consiliului Naţional. Numărul membrilor Consiliului Naţional din partea municipiului Chişinău nu va depăşi 40% din numărul total al membrilor Consiliului Naţional
 2. Consiliul Naţional:
  • asigură realizarea hotărârilor Congresului;
  • alege şi revocă preşedintele Consiliului Naţional;
  • alege şi revocă, la propunerea Preşedintelui PSD 5 - 9 vicepreşedinţi ai PSD ;
  • alege şi revocă, la propunerea Secretarului General 5 – 9 Secretari executivi ai PSD, în urma consultării cu Preşedintele PSD;
  • alege şi revocă componenţa Biroului Politic;
  • alege şi revocă, la propunerea Preşedintelui Consiliul Naţional, secretarul Consiliului Naţional;
  • adoptă decizii privind formarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional, confirmă preşedinţii şi secretarii comisiilor respective aleşi;
  • aproba, în conformitate cu statutul, regulamentele ce ţin de crearea şi activitatea structurilor organizatorice ale partidului, admiterea şi excluderea din partid, de aplicarea sancţiunilor disciplinare şi de evidentă a membrilor de partid;
  • decide asupra înfiinţării sau desfiinţării de organizaţii teritoriale, demografice şi profesionale, forumuri, ligi, asociaţii, cluburi, mijloacelor de informare în masă si alte asemenea structuri de nivel naţional;
  • decide asupra formării alianţelor, blocurilor cu alte partide politice sau formaţiuni politice sau alte forme de asociere;
  • aprobă strategia şi tactica participării partidului în alegerile generale locale şi naţionale;
  • aprobă şi modifică listele de candidaţi la funcţia de deputat pentru alegerile parlamentare, candidatura la funcţia de Preşedinte al RM şi lista echipei de guvernare în baza propunerilor de candidaturi formulate de Biroul Politic, Comitetul Executiv, organizaţiile teritoriale, demografice şi profesionale ale PSD
  • aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al partidului şi hotărăşte asupra executării acestuia;
  • aprobă regulamente referitor la structurile şi modalitatea de formare a organizaţiilor demografice şi profesionale;
  • adoptă modificări la Statutul PSD exclusiv întru ajustarea lui la prevederile legislaţiei;
  • poate modifica simbolica partidului cu votul a 2/3 din membri ai CN sau introduce noi simboluri;
  • în anumite cazuri, este în drept să adopte decizii speciale referitor la structura organelor de conducere a organizaţiilor teritoriale, ce nu contravin prevederilor statutare;
  • adoptă decizia privind convocarea Congresului PSD, care va conţine proiectul ordinii de zi, cote şi norme de reprezentare a delegaţilor la Congres şi de înaintare a candidaţilor în componenţa CN viitor din partea organizaţiilor teritoriale.
 3. Consiliul Naţional este în drept sa delege unele împuterniciri ale sale Biroului Politic şi Comitetului Executiv pentru o perioadă limitată, care nu va depăşi 6 luni.
Articolul 84.     Din componenta Consiliul Naţional fac parte din oficiu:
 • Preşedintele Partidului;
 • Secretarul General al Partidului;
 • Liderul fracţiunii (grupului) parlamentare a PSD, Preşedintele Republicii Moldova, Prim-ministru al RM, Preşedintele Parlamentului RM în cazul, când aceştia sunt membri ai PSD;
 • preşedinţii organizaţiilor teritoriale;
 • conducătorii organizaţiilor demografice şi profesionale de nivel naţional ale partidului;
 • conducătorii mijloacelor de informare în masa de nivel naţional ale partidului.
Articolul 85.     Consiliul Naţional are competenţa de a coopta noi membri, care nu au fost aleşi de Congres. Numărul maximal al membrilor cooptaţi suplimentar prin decizia Consiliului Naţional nu poate depăşi 50% din numărul celor aleşi.

Articolul 86.     Şedinţele Consiliului Naţional se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de odată în şase luni în baza:
 • deciziei Preşedintelui;
 • deciziei Biroul Politic;
 • deciziei Comitetului Executiv;
 • deciziei Biroului Permanent al Consiliului Naţional;
 • în baza cererii a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Naţional sau a cel puţin 1/3 din organizaţiile teritoriale;
Articolul 87.     Preşedintele Consiliului Naţional:
 • conduce lucrările Consiliului Naţional şi se preocupă, împreună cu Biroul Permanent al Consiliului Naţional, de pregătirea lucrărilor şi documentelor ce se vor adopta;
 • coordonează activitatea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional, iniţiind politici şi strategii sectoriale;
 • urmăreşte respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Naţional;
 • verifică şi semnează procesele verbale ale Consiliului Naţional întocmite de Secretarul Consiliului Naţional, deciziile, hotărârile şi documentele aprobate.
Articolul 88.     Comisiile de specialitate ale Consiliului Naţional
 1. În cadrul Consiliului Naţional al PSD se organizează comisii de specialitate structurate pe domenii de activitate, în care sunt cuprinşi membri ai Consiliului Naţional.
 2. Comisiile de specialitate ale CN au următoarele atribuţii:
  • examinarea şi avizarea proiectelor de decizii ale Consiliului Naţional PSD ;
  • elaborarea de studii, strategii şi programe ale PSD privind evoluţia domeniilor de specialitate respective;
  • monitorizarea şi reacţionarea rapidă la acţiunile administraţiei publice centrale şi evaluarea situaţiei în domeniile de specialitate respective.
 3. Numărul comisiilor de specialitate şi domeniile lor de activitate se stabilesc de Consiliul Naţional. Activitatea comisiilor de specialitate se va desfăşura în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional, care va fi aprobat de Consiliul Naţional. În activitatea comisiilor, la solicitarea membrilor, pot fi antrenaţi şi specialişti independenţi din domeniile respective neafiliaţi partidului
Articolul 89.     Biroul Permanent al Consiliului Naţional PSD
 1. Biroul Permanent al Consiliului Naţional îşi desfăşoară activitatea între şedinţele Consiliului Naţional.
 2. Din componenţa Biroului Permanent al Consiliului Naţional fac parte:
  • Preşedintele PSD;
  • Secretarul General;
  • Preşedintele Consiliului Naţional;
  • Vicepreşedinţii Consiliului Naţional;
  • Secretarul Consiliului Naţional.
 3. Şedinţele Biroului Permanent al Consiliului Naţional se convoacă în funcţie de necesitate.
 4. Biroul Permanent al Consiliului Naţional are următoarele atribuţii:
  • elaborează proiectul ordinii de zi a Consiliului Naţional;
  • asigură desfăşurarea şedinţelor Consiliului Naţional şi pregăteşte documentele propuse spre examinare;
  • îndeplineşte alte funcţii delegate de către Consiliul Naţional.
Articolul 90.     Vicepreşedinţii PSD.
 1. Vicepreşedinţii PSD au în responsabilitatea lor, de regulă, domenii politice de activitate şi coordonează politici sectoriale precum analiza politică, sfera socială, politica externă, justiţie şi drepturile omului, economie, agricultura şi industria, apărarea şi promovarea micului business, alte domenii stabilite de CN. Vicepreşedinţii de partid sunt asistaţi în activitatea lor de secretarii PSD respectivi.
 2. Vicepreşedinţii PSD îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de Preşedintele PSD.
Articolul 91.         Biroul Politic PSD
 1. Biroul Politic este organul operativ de analiză şi decizie politică, format din maxim 25 de membri, abilitat sa adopte decizii politice şi să soluţioneze chestiuni organizatorice privind activitatea statutară şi programatică a PSD.
 2. Biroul Politic:
  • organizează şi conduce întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate după caz, de către Congres, Consiliul Naţional şi propunerile Comitetului Executiv;
  • elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere şi adoptare Consiliului Naţional;
  • înfiinţează şi coordonează grupuri de lucru în probleme de doctrină, programe şi strategii electorale;
  • înfiinţează şi coordonează grupuri de analiză politică, a situaţiei economice şi sociale, interne şi internaţionale;
  • negociază şi se pronunţă asupra alianţelor politice cu alte partide politice sau formaţiuni politice ori altor forme de asociere;
  • conduce operativ campaniile electorale ale PSD pentru alegerile parlamentare si locale, precum si participarea cetăţenilor la referendum;
  • iniţiază si realizează relaţiile PSD pe plan intern si internaţional cu alte partide si organizaţii politice sau apolitice, precum si cu sindicatele si patronatele;
  • coordonează activitatea publicaţiilor centrale şi mijloacelor de informare ale PSD;
  • administrează patrimoniul partidului;
  • îndeplineşte si alte atribuţii prevăzute de Statut.
 3. Din componenta Biroul Politic fac parte
  • Preşedintele partidului;
  • Secretarul General al partidului;
  • Preşedintele Consiliului Naţional;
  • Vicepreşedinţii PSD;
  • Secretarii executivi ai PSD
  • alţi membri ai Biroului Politic aleşi de către Consiliul Naţional, la propunerea Preşedintelui PSD
 4. Şedinţele Biroului Politic se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de odată în două săptămâni în baza:
  • deciziei Preşedintelui PSD;
  • deciziei Biroului Politic;
  • în baza cererii a cel puţin 1/3 din membrii Biroului Politic.
Articolul 92.     Comitetul Executiv al PSD
 1. Comitetul Executiv al PSD este organul executiv suprem al partidului care coordonează activităţile curente ale organizaţiilor teritoriale, demografice şi profesionale de partid. Comitetul Executiv al PSD efectuează planificarea, coordonarea şi controlul activităţii organizaţiilor de partid, elaborează norme de aplicare a Hotărârilor Consiliului Naţional şi Biroului Politic ce ţin de acţiuni majore de nivel naţional şi de durată.
 2. Comitetul Executiv PSD:
  • coordonează activitatea organizaţiilor de partid între şedinţele Consiliului Naţional;
  • elaborează norme de aplicare a hotărârilor Consiliului Naţional şi a Biroului Politic;
  • elaborează şi aprobă planuri naţionale de activitate şi monitorizează executarea acestora;
  • asigură informarea operativa a organizaţiilor teritoriale, celor demografice şi profesionale cu privire la activitatea curentă a partidului;
  • este responsabil pentru asigurarea logistică a activităţii partidului;
  • informează Consiliul Naţional în legătură cu activitatea desfăşurată între şedinţele acestuia, în caz de necesitate.
 3. Din componenţa Comitetului Executiv fac parte:
  • membrii Biroului Politic PSD ;
  • Preşedinţii organizaţiilor teritoriale ale PSD;
  • Preşedinţii organizaţiilor profesionale de partid de nivel naţional;
  • Conducătorii mijloacelor de informare în masă a PSD.
 4. Şedinţele Comitetului Executiv se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de odată în două luni în baza:
  • deciziei Preşedintelui PSD;
  • deciziei Secretarului General al partidului;
  • deciziei Biroului Politic;
  • deciziei Comitetului Executiv;
  • în baza cererii a cel puţin 1/3 din membrii Comitetului Executiv
 5. Şedinţa Comitetului Executiv este deliberativă în prezenţa a 3/5 din numărul membrilor acestuia şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi
Articolul 93. Asigurarea îndeplinirii hotărârilor Biroului Politic ce ţin de acţiuni operative, de scurtă durată şi ad-hoc între şedinţele Comitetului Executiv şi coordonarea executării lor se efectuează de Secretariatul Executiv al partidului format din:
 • Secretarii executivi ai PSD, membri ai Biroului Politic, responsabili de domeniile de activitate internă a partidului (organizatoric, ideologic, relaţii cu publicul, relaţii internaţionale, administraţie publică locală şi alte domenii stabilite de Consiliul Naţional);
 • Secretarii PSD, care activează în cadrul domeniilor coordonate de către vicepreşedinţi.
Articolul 94. Secretarii PSD sunt desemnaţi de Biroul Politic şi formează rezerva de cadre a partidului pentru promovarea în organele de conducere ale PSD, în administraţia publică locală sau centrală.
 
Articolul 95.     Comisia de Revizie şi Control a PSD.
 1. Comisia de Revizie şi Control a PSD este organ independent şi efectuează controlul activităţii financiare şi de gestionare a patrimoniului partidului.
 2. Comisia de Revizie şi Control se alege de către Congresul PSD pentru un mandat de 2 ani şi este compusă din 9 membri. Comisia de Revizie şi Control este condusă de un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi prin vot secret de Comisie.
 3. Comisia de Revizie şi Control este organul care verifică întreaga activitate financiară a partidului. Comisia are dreptul de a controla, din proprie iniţiativă sau ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor parvenite, modul de formare şi utilizare a bugetelor structurilor organizatorice ale PSD . Comisia controlează activitatea Comisiilor teritoriale de Revizie şi Control.
 4. Comisia de Revizie şi Control îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de Comisie .
 5. Membrii Comisiei de Revizie şi Control nu pot face parte din Consiliul Naţional, Comitetul Executiv, Biroul Politic al PSD sau din Comisia de Etică şi Arbitraj .
 6. Comisia de Revizie şi Control prezintă rapoarte de activitate şi informative organelor naţionale de conducere PSD.
Articolul 96. Comisia de revizie şi control a organizaţiei teritoriale a PSD
 1. Comisia de revizie şi control a organizaţiei teritoriale a PSD verifică activitatea financiar-contabilă şi de gestionare a bunurilor în organizaţie;
 2. Comisia de Revizie şi Control a organizaţiei teritoriale se constituie pentru un mandat de doi ani şi este compusă din 3 – 7 membri. Aceasta îşi alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul.
 3. Comisia de Revizie şi Control a organizaţiei teritoriale funcţionează în baza Regulamentului aprobat de Comisia de Revizie şi Control a PSD.
 4. Comisia de Revizie şi Control a organizaţiei teritoriale prezintă rapoarte de activitate organelor executive ale partidului.
 5. Persoanele alese în Comisia de Revizie şi Control a organizaţiei teritoriale nu pot fi membri ai organelor de conducere ale organizaţiei teritoriale de partid.
Articolul 97.     Comisia de Etică şi Arbitraj a PSD
 1. Comisia de Etică şi Arbitraj a PSD este organul naţional de jurisdicţie care cercetează cererile, reclamaţiile şi sesizările îndreptate împotriva membrilor Consiliului Naţional, cercetează conflictele intervenite între organele de conducere naţionale şi teritoriale, soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor ce conţin sancţiuni disciplinare pronunţate de Consiliul Naţional, Preşedintele PSD, Secretarul General, Comitetul Executiv şi Biroul Politic ale PSD, Comisiile de etică şi arbitraj ale organizaţiilor teritoriale, dacă ele sunt constituite.
 2. Comisia de Etică şi Arbitraj se alege de către Congresul PSD pentru un mandat de 2 ani şi este compusă din 9 membri. Comisia de Etică şi Arbitraj este condusă de un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi prin vot secret de Comisie.
 3. Comisia de Etică şi Arbitraj aplică măsurile sau sancţiunile prevăzute de Statutul PSD.
 4. Comisia de Etică şi Arbitraj îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul Naţional al PSD.
 5. Comisia de Etică şi Arbitraj prezintă Congresului PSD rapoarte de activitate, în caz de necesitate.
 6. Membrii Comisiei de Etică şi Arbitraj nu pot face parte din Consiliul Naţional, Comitetul Executiv, Biroul Politic al PSD sau din Comisia de Revizie şi Control.
 7. Hotărârile Comisiei de Etică şi Arbitraj pot fi atacate la Consiliul Naţional sau la Congresul PSD care adoptă o decizie irevocabilă în acest sens.