Index articole

 

Capitolul II. Scopurile şi obiectivele partidului

Articolul 6.       Scopurile majore ale PSD sunt:
 1. promovarea valorilor social-democraţiei moderne – libertate, egalitate, solidaritate, dreptate în concordantă cu interesele naţionale, tradiţiile si realităţile societăţii moldoveneşti;
 2. apărarea suveranităţii naţionale, a independentei şi a unităţii statului, a integrităţii lui teritoriale;
 3. consolidarea instituţională a statului de drept, unde voinţa poporului reprezintă baza puterii de stat;
 4. apărarea drepturilor si libertăţilor omului, respectarea dreptului la identitate etnica, lingvistica, culturala si religioasa a tuturor cetăţenilor;
 5. promovarea echităţii sociale exprimate prin: egalitatea şanselor pentru toţi cetăţenii ţării, afirmarea solidarităţii sociale şi a spiritului comunitar de întrajutorare, promovarea şi afirmarea valorilor general umane.
 Articolul 7.       Principalele obiective politice ale PSD sunt:
 1. întărirea rolului statului şi afirmarea lui în calitate de forţa de echilibru în societate, asigurând un raport nou între cetăţean, societatea civilă şi stat;
 2. restructurarea şi modernizarea economiei naţionale în scopul edificării unei economii de piaţă competitive social orientate;
 3. reformarea administraţiei publice centrale si locale, subordonata intereselor cetăţenilor;
 4. valorificarea raţională, în baza criteriilor de eficienta, a proprietăţii publice în interesul întregii societăţi;
 5. afirmarea practicii de aplicare a programelor de stat de protecţie sociala a categoriilor defavorizate;
 6. cultivarea în societate a spiritului de solidaritate umana, comunitar de întrajutorare, de respect al persoanei si al familiei, în interesul asigurării coeziunii sociale;
 7. asigurarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea învăţământului, ştiinţei si culturii fără de care este imposibil progresul general al societăţii;
 8. abilitarea femeilor în viaţa publică, reconsiderarea rolului familiei în societate;
 9. instituirea unui sistem de ocrotire a sănătăţii care ar asigura îngrijirea medicala pentru toţi cetăţenii tarii, fără deosebire de posibilităţile lor materiale si domiciliu;
 10. combaterea extremismul politic, naţional sau de alta natura, precum si a manifestărilor de şovinism, separatism etnic sau teritorial;
 11. promovarea unei politici externe de largă colaborare cu toate tarile lumii, îndeosebi cu statele vecine, în strictă concordanţă cu interesele naţionale ale statului;
 12. dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare reciproc avantajoasă cu alte partide sau organizaţii membre ale Internaţionalei Socialiste.
 Articolul 8.       Pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor programatice PSD:
 1. identifică interesele grupurilor sociale;
 2. acţionează întru realizarea drepturilor recunoscute de a reprezenta interesele cetăţenilor care conştientizează comunitatea concepţiilor lor politice cu Programul şi activitatea partidului;
 3. coordonează acţiunile lor vizând venirea la putere a reprezentaţilor acestui grup de cetăţeni, în scopul realizării în practică a concepţiilor lor politice prin intermediul organelor puterii de stat;
 4. difuzează liber informaţia privind propria activitate;
 5. participă la campaniile electorale locale şi naţionale;
 6. organizează conferinţe, simpozioane, manifestări publice, sondaje de opinie, marchează sărbători şi date memorabile;
 7. aderă la asociaţii internaţionale, întreţine contacte şi relaţii internaţionale directe;
 8. creează întreprinderi şi organizaţii autogestionare, cluburi, centre, institute, reprezentanţe etc., în scopul realizării sarcinilor statutare şi programatice;
 9. dispune de mijloace de informare în masă şi practică activităţi editoriale;
 10. desfăşoară alte activităţi în corespundere cu legislaţia în vigoare.