Index articole

Statutul Partidului Social Democrat

Chişinău, 2007

 

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

Capitolul I. Denumirea, statutul

Articolul 1.       Denumirea partidului este Partidul Social Democrat. Denumirea prescurtată a partidului este PSD.
Articolul 2.       Simbolica partidului
 1. Semnul (simbolul) electoral al PSD reprezintă doi trandafiri, alb şi roşu, uniţi între ei cu un fir împletit, care în partea superioară ia forma semnului convenţional al infinitului.
 2. Sigla partidului reprezintă imaginea stilizată a unei mâni cu trandafir – însemnul Internaţionalei Socialiste.
 3. Forma grafică a simbolicii partidului este prezentată în anexa la prezentul statut.

There are, however, no adequate and well-controlled studies of tadalafil in pregnant women Best buy concerta pills Source There was no apparent clinical significance of the observed.

Articolul 3.       PSD îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 4.       Partidul Social Democrat este un partid ataşat valorilor social-democraţiei moderne, care militează pentru dezvoltarea Republicii Moldova în conformitate cu rigorile statului de drept, ale democraţiei politice, economice, sociale şi internaţionale.

Articolul 5.       PSD este un partid deschis pentru toate categoriile sociale, pentru toţi cetăţenii care consideră munca şi creativitatea drept principiu de bază al existenţei şi dezvoltării personalităţii umane.
 

 

Capitolul II. Scopurile şi obiectivele partidului

Articolul 6.       Scopurile majore ale PSD sunt:
 1. promovarea valorilor social-democraţiei moderne – libertate, egalitate, solidaritate, dreptate în concordantă cu interesele naţionale, tradiţiile si realităţile societăţii moldoveneşti;
 2. apărarea suveranităţii naţionale, a independentei şi a unităţii statului, a integrităţii lui teritoriale;
 3. consolidarea instituţională a statului de drept, unde voinţa poporului reprezintă baza puterii de stat;
 4. apărarea drepturilor si libertăţilor omului, respectarea dreptului la identitate etnica, lingvistica, culturala si religioasa a tuturor cetăţenilor;
 5. promovarea echităţii sociale exprimate prin: egalitatea şanselor pentru toţi cetăţenii ţării, afirmarea solidarităţii sociale şi a spiritului comunitar de întrajutorare, promovarea şi afirmarea valorilor general umane.
 Articolul 7.       Principalele obiective politice ale PSD sunt:
 1. întărirea rolului statului şi afirmarea lui în calitate de forţa de echilibru în societate, asigurând un raport nou între cetăţean, societatea civilă şi stat;
 2. restructurarea şi modernizarea economiei naţionale în scopul edificării unei economii de piaţă competitive social orientate;
 3. reformarea administraţiei publice centrale si locale, subordonata intereselor cetăţenilor;
 4. valorificarea raţională, în baza criteriilor de eficienta, a proprietăţii publice în interesul întregii societăţi;
 5. afirmarea practicii de aplicare a programelor de stat de protecţie sociala a categoriilor defavorizate;
 6. cultivarea în societate a spiritului de solidaritate umana, comunitar de întrajutorare, de respect al persoanei si al familiei, în interesul asigurării coeziunii sociale;
 7. asigurarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea învăţământului, ştiinţei si culturii fără de care este imposibil progresul general al societăţii;
 8. abilitarea femeilor în viaţa publică, reconsiderarea rolului familiei în societate;
 9. instituirea unui sistem de ocrotire a sănătăţii care ar asigura îngrijirea medicala pentru toţi cetăţenii tarii, fără deosebire de posibilităţile lor materiale si domiciliu;
 10. combaterea extremismul politic, naţional sau de alta natura, precum si a manifestărilor de şovinism, separatism etnic sau teritorial;
 11. promovarea unei politici externe de largă colaborare cu toate tarile lumii, îndeosebi cu statele vecine, în strictă concordanţă cu interesele naţionale ale statului;
 12. dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare reciproc avantajoasă cu alte partide sau organizaţii membre ale Internaţionalei Socialiste.
 Articolul 8.       Pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor programatice PSD:
 1. identifică interesele grupurilor sociale;
 2. acţionează întru realizarea drepturilor recunoscute de a reprezenta interesele cetăţenilor care conştientizează comunitatea concepţiilor lor politice cu Programul şi activitatea partidului;
 3. coordonează acţiunile lor vizând venirea la putere a reprezentaţilor acestui grup de cetăţeni, în scopul realizării în practică a concepţiilor lor politice prin intermediul organelor puterii de stat;
 4. difuzează liber informaţia privind propria activitate;
 5. participă la campaniile electorale locale şi naţionale;
 6. organizează conferinţe, simpozioane, manifestări publice, sondaje de opinie, marchează sărbători şi date memorabile;
 7. aderă la asociaţii internaţionale, întreţine contacte şi relaţii internaţionale directe;
 8. creează întreprinderi şi organizaţii autogestionare, cluburi, centre, institute, reprezentanţe etc., în scopul realizării sarcinilor statutare şi programatice;
 9. dispune de mijloace de informare în masă şi practică activităţi editoriale;
 10. desfăşoară alte activităţi în corespundere cu legislaţia în vigoare.

 
TITLUL II. MEMBRII PARTIDULUI

Capitolul III. Calitatea de membru al partidului

Articolul 9.      Poate deveni membru al PSD prin libera adeziune, orice cetăţean al Republicii Moldova, care a împlinit 18 ani, recunoaşte Statutul şi Programul. Apartenenţa la PSD este incompatibilă cu apartenenţa la alte formaţiuni politice.

Articolul 10.   Admiterea în rândurile PSD se face în baza cererii depuse către organizaţia locală sau organizaţia teritorială, în cazul lipsei celei locale, sau la Consiliul Naţional, dacă nu este formată organizaţia teritorială respectivă.
 
Articolul 11.     Cererile depuse de persoanele, care au deţinut anterior funcţii şi posturi importante la nivel local, teritorial şi naţional în alte partide, organele administraţiei publice centrale sau locale, urmează să fie prezentate pentru confirmare organelor de conducere ale PSD ierarhic superioare.

Articolul 12.     Cererile de aderare sunt examinate de către Consiliu, sau în lipsa lui de Biroul Permanent, al organizaţiei locale, Consiliul organizaţiei teritoriale la şedinţa ordinară, dar nu mai târziu de o lună de zile de la data depunerii cererii.

Articolul 13.     Membrului PSD i se eliberează un carnet de membru al cărui formă este stabilită de Biroul Politic.

Articolul 14.     Calitatea de membru al PSD se pierde prin deces, demisie sau excludere din partid. Membrul PSD are dreptul să demisioneze liber din partid, făcând în scris declaraţia de rigoare. Decizia privind excluderea din PSD poate fi atacată în termen de 10 zile în organul de partid ierarhic superior sau la Comisia de Etică şi Arbitraj.

Articolul 15.     Sancţiuni care pot fi aplicate membrilor PSD în cazul în care aceştia au comis abateri de la normele statutare sau acţiuni contrare Programului PSD:
 1. avertisment ultimativ,
 2. suspendarea ori revocare din funcţia de conducere,
 3. retragerea sprijinului politic pentru funcţia obţinută
 4. excluderea din partid.

Articolul 16.     Excluderea din rândurile PSD are loc în baza deciziei organului de partid care a examinat cauza. Faptul excluderii din PSD poate fi dat publicităţii. Cererea privind restabilirea în rândurile PSD poate fi examinată de către Consiliul Naţional sau Congres.

Articolul 17.     Comisiile de Etică şi Arbitraj sunt în drept să examineze, toate litigiile ce ţin de aplicarea sancţiunilor membrilor PSD.

Articolul 18.     Cetăţenii care nu au calitatea de membri ai PSD dar care recunosc şi sunt de acord cu principiile şi programele partidului, pot activa ca simpatizanţi ai partidului. Evidenţa simpatizanţilor partidului se tine de către organizaţiile de partid pe lângă care aceştia doresc să activeze.

Articolul 19.    Nu pot fi membri ai PSD:
 1. persoanele care fac parte din alte partide sau formaţiuni politice;
 2. persoanele care au fost condamnate pentru corupţie, infracţiuni şi alte fapte antisociale grave; persoanele care se află în situaţiile de interdicţie prevăzute de Legea privind partidele şi alte organizaţii social - politice; persoanele care au comis grave abuzuri în funcţiile publice sau politice;
 3. persoanele care promovează violenţa, ideologia fascistă, rasismul, şovinismul şi orice alte idei ce contravin drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

 

Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiunile membrilor de partid

 
Articolul 20.     Membrul PSD are dreptul:
 1. să participe la acţiunile organizate de PSD şi de organizaţiile lui;
 2. să participe la elaborarea politicilor partidului;
 3. să-şi exprime liber opinia în cadrul adunărilor (conferinţelor) la nivel local, teritorial şi naţional cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de conducere ale acestuia si a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice;
 4. să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale PSD;
 5. să se adreseze nemijlocit organelor de conducere ale PSD;
 6. să propună şi sa fie propus candidat pe listele electorale ale partidului în alegerile locale şi naţionale, în condiţiile legii;
 7. să fie recomandat pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publica locala sau centrală;
 8. să participe la şedinţele organelor elective ale Partidului, în special, la care se discută problemele legate de persoana şi de activitatea sa;
 9. să beneficieze de protecţia partidului şi a organelor lui de conducere în faţă atacurilor politice din afara partidului;
 10. să se autosuspende din partid pentru îndeplinirea unor funcţii incompatibile cu calitatea de membru sau pentru alte cauze, cu înştiinţarea organizaţiei din care face parte; la expirarea perioadei de autosuspendare, acestuia i se recunoaşte continuitatea vechimii în partid;
 11. să se adreseze organelor de partid cu orice probleme de interes public sau personal.
 12. să demisioneze din PSD în orice moment, cu efect imediat, depunând o adresare în scris.
Articolul 21.     Membrul PSD este obligat:
 1. să respecte Statutul si Programul partidului;
 2. să participe la realizarea scopurilor şi sarcinilor programatice şi statutare ale PSD;
 3. să plătească regulat cotizaţiile de membru;
 4. să participe la campaniile electorale desfăşurate de partid;
 5. să execute deciziile adoptate de către organele de conducere ale PSD;
 6. să nu comită fapte care ar putea aduce prejudicii partidului;
 7. să participe la adunările generale ale organizaţiei primare de partid şi la celelalte activităţi de partid;
 8. să militeze pentru păstrarea şi întărirea unităţii partidului;
 9. să demonstreze, prin întreaga sa activitate, corectitudine şi moralitate, să nu cauzeze prejudicii imaginii şi prestigiului partidului;
 10. să acţioneze în vederea creşterii influenţei partidului în societate şi a atragerii de noi membri în rândurile acestuia;
 11. să respecte disciplina, normele democraţiei şi eticii interne de partid. 

 
TITLUL III. STRUCTURA ORGANIZATORICA
 

Capitolul V. Principii de organizare a PSD

 
Articolul 22.     Partidul Social Democrat este organizat şi funcţionează potrivit legii, conform criteriului administrativ-teritorial, cuprinzând:
 1. organizaţii primare - de regula, pe raza secţiilor de votare;
 2. organizaţii locale: săteşti, comunale, orăşeneşti;
 3. organizaţii teritoriale: raionale, municipale şi a UTA Gagauz-Yeri.
Articolul 23.     În cadrul organizaţiilor teritoriale se pot organiza structuri ale partidului pentru soluţionarea problemelor specifice unei anumite categorii socio-profesionale.

Articolul 24.     Organele de conducere ale organizaţiilor teritoriale îşi desfăşoară activitatea statutar, în prezenţa majorităţii simple a membrilor acestora.

Articolul 25.     Hotărârile organelor de conducere se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi, dacă Statutul PSD sau regulamentele aprobate de Consiliul Naţional nu prevăd altfel.

Articolul 26.     Hotărârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de funcţia ocupată în partid; hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele şi organizaţiile componente.
 
Articolul 27.     În organele de conducere ale organizaţiilor teritoriale vor fi reprezentate organizaţiile componente în funcţie de numărul membrilor, eficienţa activităţii politice şi rezultatele obţinute în alegerile locale şi parlamentare.

Articolul 28.     Membrii PSD care se înscriu în competiţie pentru diverse funcţii de conducere trebuie să dea dovadă de experienţă politică, profesionalism, prestigiu şi autoritate morală în organizaţie şi în societate.
 
Articolul 29.     Pentru a putea candida în organele de conducere la nivel de sat, comună, oraş, raion, municipiu, UTA Gagauz-Yeri, precum şi la nivel naţional, se va ţine cont de criterii de înaintare, stabilite de Regulamentul respectiv, aprobat de către Consiliul Naţional al PSD.

Articolul 30.     Preşedinţii organizaţiilor de femei, pensionari şi tineret ale PSD de toate nivelurile (local, teritorial, naţional) sunt din oficiu vicepreşedinţi ai organizaţiilor de partid corespunzătoare, iar preşedinţii organizaţiilor profesionale (aleşi locali, pedagogi, medici etc.) de nivel naţional sunt din oficiu vicepreşedinţi ai Consiliului Naţional.

Articolul 31.     În componenţa Consiliilor de toate nivelele şi în listele eligibile se asigură, de regulă, reprezentarea ambelor genuri proporţional cu ponderea acestora în partid, dar nu mai puţin de 1/3.

Articolul 32.     În componenţa Consiliilor de toate nivelele şi în listele eligibile se asigură, de regulă, reprezentarea unui număr de tineri proporţional cu ponderea acestora în partid, dar nu mai puţin de 1/5 .

 

Capitolul VI. Organizaţiile primare

 
Articolul 33.     Organizaţiile primare ale PSD se creează de cel puţin treimembri de partid, domiciliaţi, de regulă, în raza unei secţii de votare.

Articolul 34.     Organele de conducere ale organizaţiei primare sunt:
 • Adunarea Generală,
 • Preşedinte,
 • Biroul Permanent (în cazul dacă organizaţia întruneşte mai mult de 15 persoane).
Articolul 35.     Adunarea Generală 
 1. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al organizaţiei primare.
 2. Adunarea Generală:
 • alege Preşedintele;
 • alege Biroul Permanent;
 • aproba darea de seama anuala a Preşedintelui sau a Biroului Permanent;
 • aproba planul de activitate;
 • alege delegaţi la conferinţele organizaţiei ierarhic superioare;

3. Adunarea Generala a organizaţiei primare se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar decât o dată în semestru. Cu drept de vot consultativ la adunare pot participa simpatizanţii PSD din localitate.

Articolul 36.     Preşedintele organizaţiei primare:
 • reprezintă organizaţia si dirijează activitatea ei;
 • convoacă şi prezidează Adunarea Generala şi şedinţele Biroului Permanent;
 • coordonează activitatea organizaţiei primare în timpul alegerilor locale şi naţionale şi poartă răspundere de rezultatele lor.
Articolul 37.     Biroul Permanent:
 • executa deciziile Adunării Generale;
 • întreţine relaţii permanente cu structurile abilitate ale organizaţiilor ierarhic superioare ale PSD;
 • elaborează şi aprobă planul de activitate al organizaţiei primare.
Articolul 38.     Şedinţele Biroului Permanent se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o data în 3 luni. Cu drept de vot consultativ la şedinţele Biroului Permanent poate participa orice membru al organizaţiei primare.

 

Capitolul VII. Organizaţiile locale

Articolul 39.     Organizaţiile primare cuprinse pe teritoriul unei unităţi administrativ – teritoriale de nivelul întâi formează o organizaţie locală – sătească, comunală, orăşenească,
 
Articolul 40.     Organele de conducere ale organizaţiei locale sunt:
 • Adunarea Generala sau Conferinţa (în cazul organizaţiilor care au în componenţă două sau mai multe organizaţii primare şi care întrunesc mai mult de 30 de membri),
 • Preşedintele,
 • Biroul Permanent (în cazul dacă organizaţia întruneşte mai puţin de 50 persoane).
 • Consiliul organizaţiei locale şi Biroul Permanent (în cazul dacă organizaţia întruneşte mai mult de 50 persoane);
Articolul 41.     Adunarea Generală sau Conferinţa.
 1. Adunarea Generala sau Conferinţa este organul suprem de conducere al organizaţiei locale.
 2. Adunarea Generală (Conferinţa):
 • alege Preşedintele,
 • alege Consiliul organizaţiei locale sau Biroul Permanent;
 • aproba darea de seama anuala a Preşedintelui, a Consiliului organizaţiei locale sau a Biroului Permanent;
 • aproba planul de activitate si bugetul organizaţiei;
 • elaborează propuneri pentru structurile PSD ierarhic superioare;
 • propune candidaţi pentru înaintarea lor pe listele electorale ale PSD în cadrul alegerilor locale;
 • alege delegaţi la conferinţele organizaţiilor teritoriale, conform normelor stabilite de Consiliile organizaţiilor teritoriale sau de CN;
 • soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea statutara si programatica a PSD.
Articolul 42.     Adunarea Generala (Conferinţa) a organizaţiei locale se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar decât o dată în an. Cu drept de vot consultativ la adunare pot participa simpatizanţii PSD din localitate.

Articolul 43.     Preşedintele organizaţiei locale:
 • reprezintă organizaţia si dirijează activitatea ei;
 • convoacă şi prezidează Adunarea Generala (Conferinţa), şedinţele Consiliului organizaţiei locale şi/sau a Biroului Permanent;
 • coordonează activitatea organizaţiei locale în timpul alegerilor locale şi naţionale si poarta răspundere de rezultatele lor;
 • prezintă Adunării generale sau Conferinţei organizaţiei cererea de demisie, atunci când partidul, în rezultatul alegerilor locale, nu are reprezentativitate în Consiliul local.
Articolul 44.     Consiliul organizaţiei locale (sau Biroul Permanent în cazul dacă organizaţia întruneşte mai puţin de 50 persoane):
 • executa deciziile Adunării Generale (Conferinţei);
 • este organul de conducere al organizaţiei locale de partid în perioada dintre Adunări Generale (Conferinţe);
 • alege Biroul Permanent, în cazul dacă organizaţia locală întruneşte mai mult de 50 de membri;
 • întreţine relaţii permanente cu structurile abilitate ale organizaţiilor ierarhic superioare ale PSD;
 • elaborează bugetul organizaţiei locale.
 • la propunerea Preşedintelui creează grupuri şi direcţii de activitate;
 • soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea statutara si programatica a PSD.
Articolul 45.     Şedinţele Consiliului organizaţiei locale se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o data în trei luni.

Articolul 46.     Biroul Permanent (ales de Consiliul organizaţiei locale)
 • asigură executarea deciziilor Consiliului organizaţiei locale;
 • este organul de conducere al organizaţiei locale de partid în perioada dintre Consiliile organizaţiei locale;
 • elaborează şi propune spre aprobare Consiliului organizaţiei locale planul de activitate a organizaţiei locale;
 • duce evidenta membrilor de partid din organizaţia locală;
 • soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea statutara si programatica a PSD.
Biroul Permanent (ales de Consiliul organizaţiei locale) se convoacă după necesitate dar nu mai rar decât o dată în lună.

 

Capitolul VIII. Organizaţiile teritoriale

 
Articolul 47.     Organizaţia teritorială de partid PSD se formează din organizaţii primare şi locale în raza unei unităţi administrativ – teritoriale de nivelul doi, municipiu, UTA Gagauz-Yeri ( în continuare organizaţia teritorială PSD).
 
Articolul 48.     Organizaţiile teritoriale ale PSD dispun de autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţii politice, respectând prevederile Statutului şi Programului PSD şi au următoarele atribuţii:
 • coordonează activitatea de realizare, respectiv, pe plan raional, sectorial, municipal, UTA Gagauz-Yeri, a obiectivelor cuprinse în Statutul şi Programul politic al PSD, în hotărârile organelor de conducere ale PSD;
 • iau atitudine, pe baza studiilor şi analizelor proprii, asupra problemelor ce formează obiectivul unor iniţiative şi decizii ale autorităţilor administraţiei publice locale;
 • organizează şi conduc campaniile electorale a PSD în teritoriile respective;
 • stabilesc contacte şi raporturi de colaborare, pe baza convergenţei de interese, cu organizaţiile teritoriale raionale ale altor partide, cu acordul organelor de conducere ierarhic superioare.
Articolul 49.     Crearea şi dizolvarea organizaţiilor teritoriale PSD se aproba prin decizia Consiliul Naţional.

Articolul 50.     Organele de conducere ale organizaţiei teritoriale sunt:
 • Conferinţa,
 • Preşedintele,
 • Consiliul organizaţiei teritoriale,
 • Biroul Permanent.
Articolul 51.     Conferinţa organizaţiei teritoriale
 1. Conferinţa este organul suprem de conducere al organizaţiei teritoriale PSD. Conferinţa organizaţiei teritoriale este adunarea delegaţilor desemnaţi de către Adunările Generale (Conferinţe) ale organizaţiilor locale şi după caz ale organizaţiilor primare.
 2. Conferinţa:
  • alege Preşedintele, prin vot secret în baza de alternativă;
  • alege Consiliul organizaţiei teritoriale;
  • alege Comisia de revizie şi control;
  • aproba darea de seama a Consiliului organizaţiei teritoriale şi a Comisiei de revizie şi control;
  • aproba planul de activitate şi bugetul organizaţiei teritoriale;
  • elaborează propuneri pentru structurile PSD ierarhic superioare;
  • alege delegaţi la congresul PSD, potrivit normelor de reprezentare stabilite de Consiliul Naţional PSD;
  • înaintează candidaţi la funcţiile eligibile de toate nivelurile;
  • soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea statutara şi programatică a PSD.
 3. Conferinţa organizaţiei teritoriale se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o data la doi ani.
 4. Conferinţa organizaţiei teritoriale se convoacă:
 • în baza deciziei Consiliului organizaţiei teritoriale;
 • în baza deciziei Consiliului Naţional;
 • la cererea Preşedintelui organizaţiei teritoriale, a cel puţin o treime din organizaţiile locale sau o treime din membrii Consiliului organizaţiei teritoriale.
Articolul 52.     Conferinţa organizaţiei teritoriale a PSD se constituie din delegaţi aleşi de organizaţiile primare şi locale de partid componente, în baza normei de reprezentare stabilită de Consiliului organizaţiei teritoriale sau Consiliului Naţional în funcţie de numărul membrilor de partid.
 
Articolul 53.     Decizia de anulare a hotărârii de convocare a Conferinţei organizaţiei teritoriale poate fi adoptată doar de subiectul care a decis convocarea.

Articolul 54.     Preşedintele organizaţiei teritoriale:
 • convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului organizaţiei teritoriale şi ale Biroului Permanent;
 • coordonează activitatea organizaţiilor primare şi locale;
 • reprezintă organizaţia teritorială şi dirijează activitatea ei, inclusiv în timpul alegerilor locale şi naţionale şi poarta răspundere de rezultatele lor;
 • reprezintă organizaţia în relaţiile cu organizaţiile şi organele de conducere ale partidului, cu autorităţile publice locale, precum şi cu alte partide sau organizaţii din unitatea teritorial respectivă.
 • prezintă Conferinţei organizaţiei cererea de demisie, atunci când partidul nu are reprezentare în Consiliul unităţii administrativ-teritoriale respective în rezultatul alegerilor locale.
 • îndeplineşte alte responsabilităţi şi aduce la îndeplinire sarcinile stabilite de organele naţionale de conducere.
Articolul 55.     În cazul în care este imposibil ca preşedintele organizaţiei teritoriale să-şi exercite funcţia, Consiliul organizaţiei teritoriale alege prin vot secret în baza de alternativă un preşedinte interimar până la următoarea Conferinţă a organizaţiei teritoriale.

Articolul 56.     Consiliul organizaţiei teritoriale:
 • convoacă Conferinţa;
 • alege vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale;
 • alege Biroul Permanent;
 • alege Secretarul Executiv al organizaţiei teritoriale;
 • conduce activitatea organizaţiei teritoriale în intervalul dintre conferinţe;
 • adoptă măsuri pentru realizarea hotărârilor conferinţei, precum şi ale organelor centrale ale partidului;
 • propune Consiliului Naţional al PSD candidaturi pentru alegerile parlamentare;
 • înaintează Biroului Politic spre aprobare candidaţii pentru funcţiile eligibile în structurile administrativ-teritoriale de nivelul doi;
 • înaintează Biroului Politic spre aprobare candidaţii la funcţia de primar în oraşele de reşedinţă a unităţilor administrative de nivelul II;
 • aprobă candidaţii pentru funcţiile eligibile în structurile administrativ-teritoriale de nivelul unu, înaintate de organizaţia locală de partid din care aceştia fac parte;
 • sprijină apariţia şi difuzarea presei de partid;
 • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi executarea acestuia;
 • cooptează noi membri ai Consiliului organizaţiei teritoriale a PSD;
 • aprobă direcţiile de activitate ale Consiliului organizaţiei teritoriale,
 • examinează şi decide asupra rapoartelor preşedintelui şi a Biroului Permanent,
 • Convoacă Conferinţa organizaţiei teritoriale şi stabileşte norma de reprezentare la Conferinţă,
 • elaborează propuneri privind activitatea PSD la nivel local, teritorial şi naţional;
 • soluţionează alte chestiuni legate de activitatea statutara si programatica a organizaţiei teritoriale PSD ce nu ţin de competenta Conferinţei.
Articolul 57.     Membri ai Consiliului organizaţiei teritoriale din oficiu sunt:
 • Preşedintele;
 • conducătorul fracţiunii în Consiliul raional din partea PSD;
 • preşedinţii organizaţiilor demografice şi profesionale teritoriale;
 • primarii aleşi pe listele electorale ale PSD.
Articolul 58.     La şedinţele Consiliului organizaţiei teritoriale pot participa cu drept de vot consultativ:
 • preşedintele Comisiei de revizie şi control;
 • preşedinţii organizaţiilor locale, care nu fac parte din componenţa Consiliului;
 • membrii de partid cu funcţii de răspundere în organele administraţiei publice locale şi conducătorii unităţilor economice.
Articolul 59.     Consiliul organizaţiei teritoriale se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o data în trimestru.
 
Articolul 60.     Biroul Permanent
 1. Biroul Permanent este organul de conducere al organizaţiei teritoriale de partid în perioada dintre Consiliile organizaţiei teritoriale.
 2. Biroul Permanent:
 • coordonează activitatea organizaţiei între şedinţele Consiliului organizaţiei teritoriale;
 • asigură executarea deciziilor Consiliului organizaţiei teritoriale;
 • exercită controlul asupra modului în care organizaţiile primare şi locale de partid componente realizează hotărârile şi sarcinile ce le revin;
 • asigură informarea operativă a organizaţiilor primare şi locale de partid;
 • administrează patrimoniul deţinut de organizaţie;
 • aprobă statele de funcţii pentru personalul propriu salarizat şi, după caz, al organizaţiilor primare şi locale de partid componente;
 • asigură legătura cu organizaţiile teritoriale ale altor partide sau formaţiuni politice, cu sindicatele şi patronatele, precum şi cu alte asociaţii;
 • hotărăşte direcţiile principale pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea organizaţiile primare şi locale de partid;
 • conduce nemijlocit activitatea în campaniile pentru alegerile locale şi naţionale;
 • coordonează activitatea de recrutare, selectare şi instruire a candidaţilor pentru alegerile locale pe baza propunerilor organizaţiilor primare de partid;
 • elaborează şi propune spre aprobare Consiliului organizaţiei teritoriale planul de activitate a organizaţiei teritoriale;
 • întreţine relaţii permanente cu structurile abilitate ale organizaţiilor ierarhic superioare ale PSD;
 • duce evidenta membrilor de partid din organizaţia teritorială;
 • elaborează bugetul organizaţiei teritoriale şi îl înaintează spre aprobare Consiliului organizaţiei teritoriale.
Articolul 61.     Şedinţele Biroului Permanent se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o data în lună din iniţiativa Preşedintelui organizaţiei sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.

Articolul 62.     Din componenta Biroului Permanent fac parte:
 • Preşedintele si Vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale;
 • Secretarul Executiv;
 • conducătorul grupului de consilieri, aleşi pe listele electorale ale PSD, în consiliul raional, municipal;
 • membrii Biroului Permanent aleşi de Consiliul organizaţiei teritoriale.
Articolul 63.     Secretarul Executiv:
 • organizează activitatea orientată spre executarea deciziilor organelor de conducere ale organizaţiei teritoriale;
 • efectuează controlul privind executarea deciziilor adoptate şi informează periodic despre aceasta Biroului Permanent;
 • este responsabil de evidenţa membrilor de partid din organizaţia teritorială;
 • asigură informarea operativa a organizaţiilor locale, celor demografice şi profesionale din cadrul organizaţiei teritoriale cu privire la activitatea curentă a partidului;
 • este responsabil pentru asigurarea logistică a activităţii partidului;
 • exercită alte atribuţii stabilite de Consiliul, Biroul Permanent sau Preşedintele organizaţiei teritoriale.

 

Capitolul IX. Organizaţia teritorială a municipiului Chişinău a PSD

 
Articolul 64. Organizaţiile primare de partid ale municipiului Chişinău se formează, de regulă, în raza secţiei de votare.
 
Articolul 65.Organizaţiile primare de partid care sunt parte componentă a satelor, comunelor, oraşelor constituie Organizaţia locală de partid.
 
Articolul 66. Organizaţiile primare şi locale de partid care sunt parte componentă a sectoarelor municipiului Chişinau constituie Organizaţia sectorială de partid a municipiului Chişinău.
 
Articolul 67. Organizaţiile sectoriale ale municipiului constituie Organizaţia teritorială a municipiului Chişinău a PSD.
 
Articolul 68.Organizaţiile primare, locale de partid componente ale organizaţiilor sectoriale de partid ale municipiului Chişinău au aceleaşi atribuţii şi organe de conducere ca şi organizaţiile primare, locale de partid ale organizaţiilor teritoriale nominalizate în capitolele VI - VII, art. 33 - 46 a prezentului Statut.
 
Articolul 69.Organizaţiile sectoriale de partid ale municipiului Chişinău au aceleaşi atribuţii şi organe de conducere ca şi organizaţiile teritoriale nominalizate în capitolul VIII art. 47 - 63 a prezentului Statut.

Articolul 70.Organele de conducere ale Organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău a PSD sunt:
 • Conferinţa Organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău PSD;
 • Preşedintele Organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău PSD;
 • Consiliul Organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău PSD;
 • Biroul Permanent al Organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău PSD
şi au aceleaşi atribuţii ca şi organele de conducere nominalizate în capitolul VIII al prezentului Statut.

Capitolul X. Organizaţia teritorială UTA Gagauz Yeri a PSD

Articolul 71.Organizaţiile primare de partid ale UTA Gagauz Yeri se formează, de regulă, în raza secţiei de votare.
 
Articolul 72. Organizaţiile primare de partid care sunt parte componentă a satelor, comunelor, oraşelor constituie Organizaţia locală de partid.
 
Articolul 73.Organizaţiile locale de partid din raza raioanelor componente ale UTA Gagauz Yeri constituie organizaţiile raionale de partid.
 
Articolul 74.Organizaţiile raionale ale UTA Gagauz Yeri constituie organizaţia teritorială UTA Gagauz Yeri a PSD.
 
Articolul 75.Organizaţiile primare, locale şi raionale de partid ale UTA Gagauz Yeri au aceleaşi atribuţii ca şi organizaţiile primare, locale şi teritoriale respectiv nominalizate în capitolele VI – VIII, art. 33 – 63 din prezentul Statut.
 
Articolul 76. Organele de conducere ale Organizaţiei teritoriale a UTA Gagauz Yeri a PSD sunt:
 • Conferinţa Organizaţiei teritoriale a UTA Gagauz Yeri a PSD;
 • Preşedintele Organizaţiei teritoriale a UTA Gagauz Yeri a PSD;
 • Consiliul Organizaţiei teritoriale a UTA Gagauz Yeri a PSD;
 • Biroul Permanent al Organizaţiei teritoriale a UTA Gagauz Yeri a PSD.
şi au aceleaşi atribuţii ca şi organele de conducere nominalizate în capitolul VIII al prezentului Statut.

 

Capitolul XI. Organele naţionale de conducere

 
Articolul 77.    Organele naţionale de conducere ale partidului sunt:
 
 • Congresul partidului;
 • Preşedintele partidului;
 • Secretarul General al partidului;
 • Consiliul Naţional;
 • Biroul Politic;
 • Comitetul Executiv.
Articolul 78.    Congresul PSD
 1. Congresul este organul suprem al PSD
 2. Congresul:
  •  
  • alege prin vot secret în baza de alternativă Preşedintele partidului;
  • alege prin vot secret în baza de alternativă Secretarul General al partidului;
  • alege Consiliul Naţional al PSD;
  • alege Comisia de revizie si control;
  • alege Comisia de etica şi arbitraj;
  • aprobă şi modifică Statutul PSD cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi;
  • aprobă şi modifică Programul al partidului;
  • hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Consiliul Naţional, Preşedintele partidului şi Secretarul General ;
  • hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comisia de revizie şi control şi Comisia de etica şi arbitraj;
  • hotărăşte asupra fuzionării cu alte formaţiuni politice, precum şi asupra dizolvării PSD;
  • adopta alte decizii ce ţin de activitatea statutara şi programatica a PSD.
 3. Congresul se convoacă nu mai rar decât o data în doi ani. Decizia privind convocarea Congresului este adoptata de către Consiliul Naţional cel puţin cu 2 luni înainte de data deschiderii lucrărilorlui. Consiliul Naţional este obligat să convoace Congresul la decizia Consiliilor a cel puţin 1/3 din organizaţii teritoriale sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii CN.
 4. Congresul este în drept sa delege unele împuterniciri ale sale Consiliului Naţional.
 5. Congresul este o adunare a membrilor de partid desemnaţi ca delegaţi în cadrul conferinţelor organizaţiilor teritoriale, conform normei de reprezentare stabilite de Consiliul Naţional, în funcţie de numărul membrilor de partid la evidenţă şi ţinând cont, de regulă, de cota de reprezentare a genurilor de cel puţin 1/3 şi a tinerilor de cel puţin 1/5 din numărul total al delegaţilor.
 
Articolul 79.    Preşedintele PSD
 1. Preşedintele PSD promovează Programul partidului, dirijează întreaga activitate a partidului, reprezintă partidul în raporturile lui oficiale cu organele puterii de stat şi alte formaţiuni politice, inclusiv din străinătate şi internaţionale, poarta răspundere politica pentru rezultatele campaniilor electorale desfăşurate de partid. Preşedintele este ales pentru un mandat de 2 ani.
 2. Preşedintele PSD are următoarele atribuţii:
 • coordonează activitatea generala a Partidului Social Democrat;
 • prezidează şedinţele Congresului şi ale Biroului Politic şi conduce activitatea acestora;
 • reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate;
 • duce tratative privind crearea alianţelor politice cu alte partide politice sau formaţiuni politice ori altor forme de colaborare, asociere sau fuziune;
 • face publică poziţia partidului pe diferite probleme prin promovarea declaraţiilor, organizarea conferinţelor de presă, altor forme de comunicare;
 • propune spre dezbatere Biroului Politic lista echipei de guvernare;
 • este în drept să convoace şedinţele Consiliului Naţional, Comitetului Executiv, Biroului Politic ale PSD.
Articolul 80.     În cazul în care este imposibil ca Preşedintele partidului să-şi exercite funcţia, împuternicirile lui sunt preluate de către Secretarul General. În acest caz Consiliul Naţional este obligat sa convoace Congresul în termen de trei luni.

Articolul 81.     Preşedintele PSD prezintă Congresului cererea de demisie, atunci când partidul nu are reprezentare în Parlament. Demisia este acceptată de către Congres cu votul a 2/3 din delegaţii prezenţi.

Articolul 82.
    Secretarul General al PSD
 1. Secretarul General al PSD coordonează activităţile curente şi interne de partid, în modul stabilit de statut şi regulamentele aprobate de Consiliul Naţional, la nivel central şi în relaţia cu organizaţiile teritoriale, cele demografice, profesionale. Secretarul General este ales pentru un mandat de 2 ani.
 2. Secretarul General al PSD :
 • coordonează activitatea Secretariatului Executiv al PSD;
 • prezidează şedinţele Comitetul Executiv PSD şi conduce activitatea acestuia;
 • se preocupă de pregătirea lucrărilor şi documentelor ce se vor adopta de Comitetul Executiv şi urmăreşte respectarea hotărârilor adoptate;
 • coordonează activitatea organizaţiilor teritoriale ale partidului;
 • coordonează activitatea organizaţiilor demografice şi profesionale de nivel naţional;
 • în lipsa Preşedintelui PSD îndeplineşte funcţiile acestuia, conform dispoziţiei emise.
Articolul 83.     Consiliul Naţional al PSD
 1. Consiliul Naţional este organul reprezentativ şi deliberativ suprem al PSD în perioada dintre congrese, format din maxim 151 de membri, care reglementează întreaga activitate a partidului. Consiliul Naţional al PSD este ales pentru o perioadă de până la 2 ani. Consiliul Naţional al PSD este ales conform normelor şi cotelor de reprezentare stabilite de Congres dintre candidaţii desemnaţi de Conferinţele organizaţiilor teritoriale, în funcţie de numărul membrilor de partid la evidenţă şi rezultatele obţinute în circumscripţie electorală respectivă la ultimele alegeri. De regulă, se vor respecta cote de reprezentare a genurilor de cel puţin 1/3 şi a tinerilor de cel puţin 1/5 în componenţa Consiliului Naţional. Numărul membrilor Consiliului Naţional din partea municipiului Chişinău nu va depăşi 40% din numărul total al membrilor Consiliului Naţional
 2. Consiliul Naţional:
  • asigură realizarea hotărârilor Congresului;
  • alege şi revocă preşedintele Consiliului Naţional;
  • alege şi revocă, la propunerea Preşedintelui PSD 5 - 9 vicepreşedinţi ai PSD ;
  • alege şi revocă, la propunerea Secretarului General 5 – 9 Secretari executivi ai PSD, în urma consultării cu Preşedintele PSD;
  • alege şi revocă componenţa Biroului Politic;
  • alege şi revocă, la propunerea Preşedintelui Consiliul Naţional, secretarul Consiliului Naţional;
  • adoptă decizii privind formarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional, confirmă preşedinţii şi secretarii comisiilor respective aleşi;
  • aproba, în conformitate cu statutul, regulamentele ce ţin de crearea şi activitatea structurilor organizatorice ale partidului, admiterea şi excluderea din partid, de aplicarea sancţiunilor disciplinare şi de evidentă a membrilor de partid;
  • decide asupra înfiinţării sau desfiinţării de organizaţii teritoriale, demografice şi profesionale, forumuri, ligi, asociaţii, cluburi, mijloacelor de informare în masă si alte asemenea structuri de nivel naţional;
  • decide asupra formării alianţelor, blocurilor cu alte partide politice sau formaţiuni politice sau alte forme de asociere;
  • aprobă strategia şi tactica participării partidului în alegerile generale locale şi naţionale;
  • aprobă şi modifică listele de candidaţi la funcţia de deputat pentru alegerile parlamentare, candidatura la funcţia de Preşedinte al RM şi lista echipei de guvernare în baza propunerilor de candidaturi formulate de Biroul Politic, Comitetul Executiv, organizaţiile teritoriale, demografice şi profesionale ale PSD
  • aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al partidului şi hotărăşte asupra executării acestuia;
  • aprobă regulamente referitor la structurile şi modalitatea de formare a organizaţiilor demografice şi profesionale;
  • adoptă modificări la Statutul PSD exclusiv întru ajustarea lui la prevederile legislaţiei;
  • poate modifica simbolica partidului cu votul a 2/3 din membri ai CN sau introduce noi simboluri;
  • în anumite cazuri, este în drept să adopte decizii speciale referitor la structura organelor de conducere a organizaţiilor teritoriale, ce nu contravin prevederilor statutare;
  • adoptă decizia privind convocarea Congresului PSD, care va conţine proiectul ordinii de zi, cote şi norme de reprezentare a delegaţilor la Congres şi de înaintare a candidaţilor în componenţa CN viitor din partea organizaţiilor teritoriale.
 3. Consiliul Naţional este în drept sa delege unele împuterniciri ale sale Biroului Politic şi Comitetului Executiv pentru o perioadă limitată, care nu va depăşi 6 luni.
Articolul 84.     Din componenta Consiliul Naţional fac parte din oficiu:
 • Preşedintele Partidului;
 • Secretarul General al Partidului;
 • Liderul fracţiunii (grupului) parlamentare a PSD, Preşedintele Republicii Moldova, Prim-ministru al RM, Preşedintele Parlamentului RM în cazul, când aceştia sunt membri ai PSD;
 • preşedinţii organizaţiilor teritoriale;
 • conducătorii organizaţiilor demografice şi profesionale de nivel naţional ale partidului;
 • conducătorii mijloacelor de informare în masa de nivel naţional ale partidului.
Articolul 85.     Consiliul Naţional are competenţa de a coopta noi membri, care nu au fost aleşi de Congres. Numărul maximal al membrilor cooptaţi suplimentar prin decizia Consiliului Naţional nu poate depăşi 50% din numărul celor aleşi.

Articolul 86.     Şedinţele Consiliului Naţional se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de odată în şase luni în baza:
 • deciziei Preşedintelui;
 • deciziei Biroul Politic;
 • deciziei Comitetului Executiv;
 • deciziei Biroului Permanent al Consiliului Naţional;
 • în baza cererii a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Naţional sau a cel puţin 1/3 din organizaţiile teritoriale;
Articolul 87.     Preşedintele Consiliului Naţional:
 • conduce lucrările Consiliului Naţional şi se preocupă, împreună cu Biroul Permanent al Consiliului Naţional, de pregătirea lucrărilor şi documentelor ce se vor adopta;
 • coordonează activitatea comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional, iniţiind politici şi strategii sectoriale;
 • urmăreşte respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Naţional;
 • verifică şi semnează procesele verbale ale Consiliului Naţional întocmite de Secretarul Consiliului Naţional, deciziile, hotărârile şi documentele aprobate.
Articolul 88.     Comisiile de specialitate ale Consiliului Naţional
 1. În cadrul Consiliului Naţional al PSD se organizează comisii de specialitate structurate pe domenii de activitate, în care sunt cuprinşi membri ai Consiliului Naţional.
 2. Comisiile de specialitate ale CN au următoarele atribuţii:
  • examinarea şi avizarea proiectelor de decizii ale Consiliului Naţional PSD ;
  • elaborarea de studii, strategii şi programe ale PSD privind evoluţia domeniilor de specialitate respective;
  • monitorizarea şi reacţionarea rapidă la acţiunile administraţiei publice centrale şi evaluarea situaţiei în domeniile de specialitate respective.
 3. Numărul comisiilor de specialitate şi domeniile lor de activitate se stabilesc de Consiliul Naţional. Activitatea comisiilor de specialitate se va desfăşura în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional, care va fi aprobat de Consiliul Naţional. În activitatea comisiilor, la solicitarea membrilor, pot fi antrenaţi şi specialişti independenţi din domeniile respective neafiliaţi partidului
Articolul 89.     Biroul Permanent al Consiliului Naţional PSD
 1. Biroul Permanent al Consiliului Naţional îşi desfăşoară activitatea între şedinţele Consiliului Naţional.
 2. Din componenţa Biroului Permanent al Consiliului Naţional fac parte:
  • Preşedintele PSD;
  • Secretarul General;
  • Preşedintele Consiliului Naţional;
  • Vicepreşedinţii Consiliului Naţional;
  • Secretarul Consiliului Naţional.
 3. Şedinţele Biroului Permanent al Consiliului Naţional se convoacă în funcţie de necesitate.
 4. Biroul Permanent al Consiliului Naţional are următoarele atribuţii:
  • elaborează proiectul ordinii de zi a Consiliului Naţional;
  • asigură desfăşurarea şedinţelor Consiliului Naţional şi pregăteşte documentele propuse spre examinare;
  • îndeplineşte alte funcţii delegate de către Consiliul Naţional.
Articolul 90.     Vicepreşedinţii PSD.
 1. Vicepreşedinţii PSD au în responsabilitatea lor, de regulă, domenii politice de activitate şi coordonează politici sectoriale precum analiza politică, sfera socială, politica externă, justiţie şi drepturile omului, economie, agricultura şi industria, apărarea şi promovarea micului business, alte domenii stabilite de CN. Vicepreşedinţii de partid sunt asistaţi în activitatea lor de secretarii PSD respectivi.
 2. Vicepreşedinţii PSD îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de Preşedintele PSD.
Articolul 91.         Biroul Politic PSD
 1. Biroul Politic este organul operativ de analiză şi decizie politică, format din maxim 25 de membri, abilitat sa adopte decizii politice şi să soluţioneze chestiuni organizatorice privind activitatea statutară şi programatică a PSD.
 2. Biroul Politic:
  • organizează şi conduce întreaga activitate curentă a partidului, potrivit hotărârilor adoptate după caz, de către Congres, Consiliul Naţional şi propunerile Comitetului Executiv;
  • elaborează proiecte de hotărâri pe care le supune spre dezbatere şi adoptare Consiliului Naţional;
  • înfiinţează şi coordonează grupuri de lucru în probleme de doctrină, programe şi strategii electorale;
  • înfiinţează şi coordonează grupuri de analiză politică, a situaţiei economice şi sociale, interne şi internaţionale;
  • negociază şi se pronunţă asupra alianţelor politice cu alte partide politice sau formaţiuni politice ori altor forme de asociere;
  • conduce operativ campaniile electorale ale PSD pentru alegerile parlamentare si locale, precum si participarea cetăţenilor la referendum;
  • iniţiază si realizează relaţiile PSD pe plan intern si internaţional cu alte partide si organizaţii politice sau apolitice, precum si cu sindicatele si patronatele;
  • coordonează activitatea publicaţiilor centrale şi mijloacelor de informare ale PSD;
  • administrează patrimoniul partidului;
  • îndeplineşte si alte atribuţii prevăzute de Statut.
 3. Din componenta Biroul Politic fac parte
  • Preşedintele partidului;
  • Secretarul General al partidului;
  • Preşedintele Consiliului Naţional;
  • Vicepreşedinţii PSD;
  • Secretarii executivi ai PSD
  • alţi membri ai Biroului Politic aleşi de către Consiliul Naţional, la propunerea Preşedintelui PSD
 4. Şedinţele Biroului Politic se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de odată în două săptămâni în baza:
  • deciziei Preşedintelui PSD;
  • deciziei Biroului Politic;
  • în baza cererii a cel puţin 1/3 din membrii Biroului Politic.
Articolul 92.     Comitetul Executiv al PSD
 1. Comitetul Executiv al PSD este organul executiv suprem al partidului care coordonează activităţile curente ale organizaţiilor teritoriale, demografice şi profesionale de partid. Comitetul Executiv al PSD efectuează planificarea, coordonarea şi controlul activităţii organizaţiilor de partid, elaborează norme de aplicare a Hotărârilor Consiliului Naţional şi Biroului Politic ce ţin de acţiuni majore de nivel naţional şi de durată.
 2. Comitetul Executiv PSD:
  • coordonează activitatea organizaţiilor de partid între şedinţele Consiliului Naţional;
  • elaborează norme de aplicare a hotărârilor Consiliului Naţional şi a Biroului Politic;
  • elaborează şi aprobă planuri naţionale de activitate şi monitorizează executarea acestora;
  • asigură informarea operativa a organizaţiilor teritoriale, celor demografice şi profesionale cu privire la activitatea curentă a partidului;
  • este responsabil pentru asigurarea logistică a activităţii partidului;
  • informează Consiliul Naţional în legătură cu activitatea desfăşurată între şedinţele acestuia, în caz de necesitate.
 3. Din componenţa Comitetului Executiv fac parte:
  • membrii Biroului Politic PSD ;
  • Preşedinţii organizaţiilor teritoriale ale PSD;
  • Preşedinţii organizaţiilor profesionale de partid de nivel naţional;
  • Conducătorii mijloacelor de informare în masă a PSD.
 4. Şedinţele Comitetului Executiv se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de odată în două luni în baza:
  • deciziei Preşedintelui PSD;
  • deciziei Secretarului General al partidului;
  • deciziei Biroului Politic;
  • deciziei Comitetului Executiv;
  • în baza cererii a cel puţin 1/3 din membrii Comitetului Executiv
 5. Şedinţa Comitetului Executiv este deliberativă în prezenţa a 3/5 din numărul membrilor acestuia şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi
Articolul 93. Asigurarea îndeplinirii hotărârilor Biroului Politic ce ţin de acţiuni operative, de scurtă durată şi ad-hoc între şedinţele Comitetului Executiv şi coordonarea executării lor se efectuează de Secretariatul Executiv al partidului format din:
 • Secretarii executivi ai PSD, membri ai Biroului Politic, responsabili de domeniile de activitate internă a partidului (organizatoric, ideologic, relaţii cu publicul, relaţii internaţionale, administraţie publică locală şi alte domenii stabilite de Consiliul Naţional);
 • Secretarii PSD, care activează în cadrul domeniilor coordonate de către vicepreşedinţi.
Articolul 94. Secretarii PSD sunt desemnaţi de Biroul Politic şi formează rezerva de cadre a partidului pentru promovarea în organele de conducere ale PSD, în administraţia publică locală sau centrală.
 
Articolul 95.     Comisia de Revizie şi Control a PSD.
 1. Comisia de Revizie şi Control a PSD este organ independent şi efectuează controlul activităţii financiare şi de gestionare a patrimoniului partidului.
 2. Comisia de Revizie şi Control se alege de către Congresul PSD pentru un mandat de 2 ani şi este compusă din 9 membri. Comisia de Revizie şi Control este condusă de un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi prin vot secret de Comisie.
 3. Comisia de Revizie şi Control este organul care verifică întreaga activitate financiară a partidului. Comisia are dreptul de a controla, din proprie iniţiativă sau ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor parvenite, modul de formare şi utilizare a bugetelor structurilor organizatorice ale PSD . Comisia controlează activitatea Comisiilor teritoriale de Revizie şi Control.
 4. Comisia de Revizie şi Control îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de Comisie .
 5. Membrii Comisiei de Revizie şi Control nu pot face parte din Consiliul Naţional, Comitetul Executiv, Biroul Politic al PSD sau din Comisia de Etică şi Arbitraj .
 6. Comisia de Revizie şi Control prezintă rapoarte de activitate şi informative organelor naţionale de conducere PSD.
Articolul 96. Comisia de revizie şi control a organizaţiei teritoriale a PSD
 1. Comisia de revizie şi control a organizaţiei teritoriale a PSD verifică activitatea financiar-contabilă şi de gestionare a bunurilor în organizaţie;
 2. Comisia de Revizie şi Control a organizaţiei teritoriale se constituie pentru un mandat de doi ani şi este compusă din 3 – 7 membri. Aceasta îşi alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul.
 3. Comisia de Revizie şi Control a organizaţiei teritoriale funcţionează în baza Regulamentului aprobat de Comisia de Revizie şi Control a PSD.
 4. Comisia de Revizie şi Control a organizaţiei teritoriale prezintă rapoarte de activitate organelor executive ale partidului.
 5. Persoanele alese în Comisia de Revizie şi Control a organizaţiei teritoriale nu pot fi membri ai organelor de conducere ale organizaţiei teritoriale de partid.
Articolul 97.     Comisia de Etică şi Arbitraj a PSD
 1. Comisia de Etică şi Arbitraj a PSD este organul naţional de jurisdicţie care cercetează cererile, reclamaţiile şi sesizările îndreptate împotriva membrilor Consiliului Naţional, cercetează conflictele intervenite între organele de conducere naţionale şi teritoriale, soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor ce conţin sancţiuni disciplinare pronunţate de Consiliul Naţional, Preşedintele PSD, Secretarul General, Comitetul Executiv şi Biroul Politic ale PSD, Comisiile de etică şi arbitraj ale organizaţiilor teritoriale, dacă ele sunt constituite.
 2. Comisia de Etică şi Arbitraj se alege de către Congresul PSD pentru un mandat de 2 ani şi este compusă din 9 membri. Comisia de Etică şi Arbitraj este condusă de un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar, aleşi prin vot secret de Comisie.
 3. Comisia de Etică şi Arbitraj aplică măsurile sau sancţiunile prevăzute de Statutul PSD.
 4. Comisia de Etică şi Arbitraj îşi desfăşoară activitatea în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat de Consiliul Naţional al PSD.
 5. Comisia de Etică şi Arbitraj prezintă Congresului PSD rapoarte de activitate, în caz de necesitate.
 6. Membrii Comisiei de Etică şi Arbitraj nu pot face parte din Consiliul Naţional, Comitetul Executiv, Biroul Politic al PSD sau din Comisia de Revizie şi Control.
 7. Hotărârile Comisiei de Etică şi Arbitraj pot fi atacate la Consiliul Naţional sau la Congresul PSD care adoptă o decizie irevocabilă în acest sens.

 

Capitolul XII. Norme de procedura

 
Articolul 98.     Organele de conducere ale partidului îşi desfăşoară activitatea statutar, în prezenţa majorităţii membrilor acestora, dacă Statutul nu prevede altfel.
 
Articolul 99.     Hotărârile organelor de conducere se adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă Statutul sau Regulamentul de funcţionare nu prevede altfel.
 

Articolul 100.   Hotărârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de funcţia ocupată în partid. Deciziile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele ierarhic inferioare.

Articolul 101.   Toate organele de partid activează în corespundere cu prevederile prezentului statut şi a regulamentelor corespunzătoare. Regulamentele organelor de partid sunt adoptate de către Consiliul Naţional.
 
TITLUL IV. ORGANIZAŢII ale PSD
 

Articolul 102.   În cadrul PSD îşi desfăşoară activitatea organizaţii demografice (Organizaţia de tineret, Organizaţia de femei, organizaţia de pensionari) şi organizaţii profesionale (Organizaţia aleşilor locali, Organizaţia pedagogilor, oamenilor de cultură, agricultorilor, micul business etc.) în baza prezentului statut şi regulamentelor organizaţiilor respective, aprobate de Conferinţele organizaţiilor respective şi confirmate de către Consiliul Naţional.

Articolul 103.   Din organizaţia de tineret fac parte toţi tinerii de la vârsta de 18 ani şi până la vârsta de 30 ani.

Articolul 104.   Organizaţiile demografice ale PSD se pot constitui dacă au organizaţii teritoriale create în cel puţin jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul doi şi nu mai puţin de 50 de membri în fiecare din unităţile administrativ-teritoriale menţionate. Organizaţiile demografice şi profesionale ale PSD îşi aleg organele proprii de conducere potrivit normelor stabilite în regulamentele organizaţiei.

Articolul 105.   Organizaţiile de partid la toate nivelurile, vor sprijini material şi politic activitatea structurilor organizaţiilor demografice şi profesionale.
 

Articolul 106.   Obiectivele principale ale organizaţiilor demografice şi profesionale ale PSD sunt:

 1. Elaborarea ofertelor politice ale partidului, adresate grupurilor sociale şi profesionale respective, care vor fi incluse în programul electoral al PSD;
 2. Iniţierea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor grupurilor respective.
 3. iniţierea periodică a consultărilor cu administraţia publică locală şi centrală, societatea civilă pentru examinarea problemelor sociale, pentru elaborarea unor proiecte de acte normative, organizarea unor acţiuni comune.
Articolul 107.   Organizaţiile demografice şi profesionale ale PSD sunt în drept să se afilieze la organizaţiile internaţionale social – democrate respective şi să colaboreze cu acestea în coordonare cu Biroului Politic.
 

 

Capitolul XIII. Presa

Articolul 108.   PSD poate institui în corespundere cu legislaţia în vigoare organe de presă şi alte mijloace de informare în masă.

Articolul 109.   Conducătorii organelor de presă de partid sunt numiţi de către Biroul Politic

Articolul 110.   Presa în cadrul PSD este destinată propagării documentelor programatice, Statutului partidului, hotărârilor organelor lui de conducere şi informării asupra activităţii partidului, a reprezentanţilor PSD în organele publice de toate nivelele şi structurile de stat

Articolul 111.   În cazul în care se constată că organul de presă de partid a încălcat prevederile statutare, normele eticii şi moralei de partid Biroul Politic intervine şi adoptă deciziile politice şi organizatorice corespunzătoare. Comisia de Etică şi Arbitraj este în drept să adopte decizii asupra litigiilor privind activitatea statutară şi programatică a presei de partid şi sancţiunile (inclusiv eliberarea din funcţie) aplicate conducerii presei de partid.
 

Capitolul XIV. Fracţiunea parlamentară şi grupurile de consilieri

 
Articolul 112.
 1. Grupul de deputaţi din Parlamentul RM şi grupurile de consilieri ai PSD sunt alcătuite din toţi parlamentarii şi consilierii aleşi pe listele PSD potrivit legislaţiei în vigoare.
 2. Grupul parlamentar şi grupurile de consilieri se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament aprobat de Consiliul Naţional.
 3. Biroul Politic al PSD, Biroul Permanent (Consiliul organizaţiilor locale respective) propun candidaturile pentru conducerea grupului parlamentar si a grupurilor de consilieri.
 4. Deputaţilor şi consilierilor care părăsesc grupul parlamentar şi grupurile de consilieri ale PSD li se retrage sprijinul politic şi se propune excluderea acestora din partid.
 5. Membrii grupului parlamentar şi grupurilor de consilieri excluşi din PSD sau care demisionează din partid au datoria morală de a renunţa la mandatul obţinut prin susţinerea politică a PSD.

Capitolul XV. Activitatea membrilor de partid în posturi de conducere ale autorităţilor publice.

Articolul 113.   Activitatea membrilor de partid, promovaţi într-un post de conducere în organele autorităţilor publice trebuie să fie orientată spre realizarea Programului partidului şi hotărârilor organelor de conducere ale PSD de nivelul respectiv.

Articolul 114.   Conducerea de partid de nivelul respectiv poate ridica problema aplicării sancţiunilor disciplinare şi retragerea susţinerii politice membrului de partid în cazul în care acesta aduce prejudiciu partidului.
 

 
TITLUL V. ACTIVITATEA FINANCIAR-ECONOMICĂ A PARTIDULUI
 

Capitolul XVI. Surse de finanţare şi cotizaţiile de membru

 
Articolul 115.   Mijloacele financiare ale PSD se formează din cotizaţiile de membru, sponsorizare şi donaţii benevole din partea persoanelor juridice şi fizice din Republica Moldova, din mijloacele obţinute în urma altor activităţi, decât politice ale partidului desfăşurate în corespundere cu legislaţia în vigoare, subvenţii de la Bugetul de stat acordate în condiţiile legii.
 

Articolul 116.   Cuantumul minim al cotizaţiei, repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin Regulamentul aprobat de Consiliului Naţional.

Articolul117.    Plata cotizaţiilor de membru este obligatorie. Eschivarea de la executarea acestei obligaţiuni poate implica tragerea la răspundere disciplinară, inclusiv excluderea din partid.
 

Articolul 118.   Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidului se efectuează potrivit legislaţiei RM.


 

Capitolul XVII. Mijloacele financiare şi patrimoniul partidului

 
Articolul 119.   Mijloacele financiare ale partidului pot fi folosite pentru achiziţionarea unor bunuri, pentru retribuirea angajaţilor şi achitarea serviciilor necesare în scopul realizării sarcinilor statutare.
 

Articolul 120.   În proprietatea partidului se pot afla :

 • bunurile mobile şi imobile;
 • întreprinderi şi organizaţii autogestionare, create de partid în condiţiile legii.
Articolul 121.   În scopul realizării sarcinilor statutare, PSD poate crea în modul stabilit de lege întreprinderi şi organizaţii autogestionare, cu drepturi de persoană juridică. Hotărârile privind crearea lor se adoptă de către Biroul Politic

Articolul 122.   Biroul Politic adoptă decizii privind:
 • numirea în funcţie şi eliberarea persoanei responsabile de evidenţa contabilă a partidului,
 • numirea în funcţie şi eliberarea conducătorului întreprinderilor şi organizaţiilor autogestionare;
 • crearea de întreprinderi şi organizaţii autogestionare;
 • alte chestiuni legate de calitatea PSD de fondator al acestor întreprinderi şi organizaţii autogestionare;
Articolul 123.   Veniturile din activitatea întreprinderilor şi organizaţiilor autogestionare ale PSD nu pot fi repartizate între membrii partidului şi sunt folosite numai pentru realizarea scopurilor statutare, precum şi în scopuri de binefacere şi pentru acţiuni de caritate.
 

 

Capitolul XVIII. Controlul asupra activităţii financiar-economice

 
Articolul 124.   Controlul asupra activităţii financiar-economice a partidului, a întreprinderilor şi organizaţiilor fondate de el este exercitat de către Comisia de revizie şi control.
 

Articolul 125.   Comisia de revizie şi control este obligată să efectueze anual revizii. O copie a procesului-verbal de revizie este trimis de către Comisia de revizie şi control Consiliului Naţional. Comisia are dreptul să efectueze şi revizii neplanificate.

Articolul 126. Comisia de revizie şi control are dreptul să solicite de la orice persoană cu funcţii de răspundere în partid documentele de care are nevoie.
 
TITLUL VI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 127.   PSD îşi poate înceta activitatea conform prevederilor legale prin:
 • reorganizare;
 • autodizolvare;
 • dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărârea Curţii Constituţionale.

Articolul 128.   PSD este persoană juridică şi are sediul central în municipiul Chişinău.

Articolul 129.   Prezentul Statut se aprobă la Congresul de fuziune a Partidului Democraţiei Sociale din Moldova şi Partidului Social Democrat din Moldova în baza Contractului de fuziune aprobat de Congresele partidelor contractante, prevederile căruia vor prevala asupra prevederilor statutare până la expirarea acestuia.
 
Articolul 130.   Principiile de formare a listei candidaţilor la funcţia de deputat pentru alegerile parlamentare imediat următoare Congresului de fuziune vor fi adoptate printr-o hotărâre a Congresului de fuziune cu votul a cel puţin 2/3 din delegaţii prezenţi, care se va considera executată de drept la data validării oficiale a rezultatelor alegerilor parlamentare.