1. Comisia pentru Situaţii Excepţionale: să emită hotărârea despre survenirea circumstanţelor de forță majoră în Republica Moldova. (În conformitate cu legislația internațională, amânarea obligațiunilor se referă doar la relațiile contractuale și nu la obligațiunile cu privire la impozite în perioada de forță majoră).
 2. Comisia pentru Situaţii Excepţionale: să emită hotărârea despre constatarea faptului regimului „staţionării tehnologice” pentru întreprinderile, care şi-au întrerupt activitatea conform deciziei Guvernului şi şi-au sistat producerea din cauza scăderii bruşte al cererii pentru mărfuri şi servicii.
 3. Se propune Guvernului:

 • Scutirea întreprinderilor şi antreprenorilor pe o durată de 3 luni, începând cu data declarării Stării Excepţionale și în perioada „staţionării tehnologice”, de la plata impozitului pe venit, plăţilor pentru fondurile asigurării sociale de stat şi asigurării obligatorii de asistenţă medicală, plata impozitelor locale, plata pentru patent, autorizaţii şi licenţe, în cazul calculării și achitării salariilor și lipsei mijloacelor financiare în casa întreprinderilor și pe conturile de decontare, precum și lipsa datoriilor debitoare;
 • Compensarea pe perioada „staţionării tehnologice” al fondului de salariu al întreprinderilor, care au fost nevoite să păstreze în funcție angajați pentru asigurarea pazei și siguranța proceselor tehnologice și de producere (paza, personalul tehnic, etc.), conform datelor statistice pentru februarie 2020, în mărime de 2775 lei lunar pentru fiecare angajat, prin transferuri directe din buget în contul întreprinderilor, în cazul lipsei mijloacelor financiare în casa întreprinderilor și pe conturile de decontare, precum și lipsa datoriilor debitoare;
 • Acordarea pentru companiile private cu funcție de asigurare a pazei și protecției a unei compensări de stat în mărime de 2775 lei pentru fiecare angajat pentru perioada aprilie-mai 2020 sau aprobarea unei hotărâri pentru păstrarea locurilor de muncă și funcționarea agențiilor de pază;
 • Primirea Hotărârii despre compensare a pierderilor directe ale întreprinderilor, care au fost nevoite să-şi distrugă produsele alterabile, executând deciziile organelor de putere locală, al Guvernului şi Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, referitor la sistarea funcţionării întreprinderilor şi activităţii de antreprenor,
 • Scutirea întreprinderilor şi antreprenorilor aflaţi în regimul „staţionării tehnologice”, de la plata TVA în mărime de 50% din cota TVA pentru anul 2020, începând cu perioada restabilirii activităţii întreprinderilor (cu excepţia TVA-ului la import);
 • Acordarea opţiunii suplimentare pentru plata TVA, care va fi stabilită nu prin metoda de calcul, dar prin metoda de casă, pentru perioada anului 2020;
 • Adoptarea Legii despre restructurarea creditelor comerciale cu o durată de la 5 până la 10 ani, acordarea vacanţei de rambursare a sumei creditului pe parcursul anului 2020, stabilirea ratei dobânzii aferente creditului nu mai mare de 5% anual şi penalităţii nu mai mare de 50% al ratei dobânzii;
 • Adoptarea Legii despre folosirea cu destinaţie specială a împrumuturilor externe, exclusiv în scopul măririi gradului de ocupaţie al forţei de muncă; aprobarea ”Programului național al ocupării forţei de muncă pentru anii 2020-2021” în baza comenzilor de stat pentru îndeplinirea de către populaţie al lucrărilor de utilitate publică: construcţia apeductelor, sistemelor de canalizare şi sistemelor de irigare, lucrări de înverzire şi ecologice, utilizarea deşeurilor şi lucrări de salubrizare a teritoriului. În calitate de beneficiari la aceste lucrări vor fi organele puterii locale din sate şi oraşe, iar fondurile necesare vor fi alocate prin transferuri cu destinaţie specială în contul organelor puterii locale;
 • Adoptarea Legii despre emisia specială anticriză a obligaţiilor de stat şi cecurilor de plată cu scopul susţinerii de stat al agenţilor economici din Republica Moldova;
 • Adoptarea Legii despre acordarea creditelor overdraft fără dobândă în baza garanțiilor hârtiilor de valoare de stat și a cecurilor de plată pentru agenţii economici, care şi-au sistat activitatea conform deciziei Guvernului sau din cauza „staţionării tehnologice”, care vor fi folosite pentru suplinirea fondurilor circulante în mărime de 10% din volumul anual declarat al vânzărilor întreprinderilor şi antreprenorilor; (În scopul stimulării întoarcerii creditelor, în contractele overdraft se va indica o dobândă de 8%, pentru cazurile în care creditele nu va fi rambursat până la data limită de funcționare a garanției statului cu un termen de 18 luni);
 • Adoptarea Legii despre acordarea creditelor overdraft fără dobândă în mărime de 10 miliarde lei pentru sectorul agricol şi întreprinderilor de producere cu orientare de export, prin emiterea garanţiilor de stat şi cecurilor de plată pentru procurarea materiei prime, plaţii pentru resursele energetice, combustibil şi lubrifianţi, plaţii pentru procurarea în leasing al tehnicii şi utilajului necesar. În calitate de operator pentru acordarea garanţiilor şi cecurilor va fi desemnată o banca comercială, selectată prin tender, care va acorda serviciile de operare în mod gratuit; (În scopul stimulării întoarcerii creditelor, în contractele overdraft se va indica o dobândă de 8%, pentru cazurile în care creditele nu va fi rambursat până la data limită de funcționare a garanției statului cu un termen de 18 luni);
 • Introducerea modificărilor în legislaţia în vigoare cu scopul limitării procentelor pentru dobândă la creditele organizaţiilor de microfinanțare în limitele ratelor de refinanţare al BNM şi interesului comercial nu mai mare de 3%. De a obliga companiile de microfinanţare să efectueze restructurarea portofoliului de creditare în corespundere cu măsurile propuse pentru regularizarea economică al organizaţiilor de microfinanţare;
 • Acordarea înlesnirilor prin plata eşalonată a plaţilor vamale în regimul vamal „Import pentru consumatorul final” pe o perioadă de 30 zile;
 • Introducerea accizelor până la finele anului 2020 pentru importul acelor mărfuri, care se produc şi în Moldova, cu scopul minimalizării plăţilor valutare şi stimulării producătorilor autohtoni;
 • Efectuarea achiziţiilor de stat ale cerealelor sau acordarea creditelor overdraft fără dobândă în mărimea egală cu valoarea producţiei stocate la depozitele întreprinderilor, conform nomenclaturii mărfurilor, pentru care au fost întroduse restricţii la export;
 • Permiterea pentru producătorii agricoli să efectueze comercializarea stradală a fructelor şi legumelor, restabilirea funcţionării pieţelor alimentare şi agricole, alimentaţiei publice, cu dreptul de a comercializa „prin fereastră”, respectând normele şi cerinţele sanitare, înaintate de Comisia pentru Situaţii Excepţionale.
 • În scopul stimulării comerţului intern, de a limita până la 50 Euro dreptul de a importa mărfuri folosind serviciile poştale, procurarea mărfurilor prin intermediul platformelor de comerţ electronic şi mărfurilor, care se livrează cu ajutorul serviciilor de curier şi transportatori, în baza declaraţiilor scrise sau verbale ale comitentului;
 • Adoptarea în redacţia finală a Legii despre comerţul intern, care stabileşte normativul pentru comerţul cu amănuntul referitor la raportul obligatoriu în mărime de minimum 50% al asortimentului producţiei de origine moldovenească la producţia importată cu nomenclatură analogică în calitate de propunere comercială pentru consumatori;
 • Primirea Hotărârii despre scutirea de la plata în avans ale impozitelor şi licenţelor pentru automobilele de taxi şi şoferii de taxi, care se află în regimul staţionării tehnologice”;
 • Aprobarea deciziei de stimulare a achitărilor prin transfer în domeniul HoReCa prin intermediul mecanismului ”cash-back 10 %” având în calitate de operatori băncile comerciale (experiența UE);
 • Aprobarea Hotărârii cu privire la implicarea societății civile în procesul de monitorizare și control al politicii fiscale acordându-le acestora un onorariu de 25% din suma amenzii, în cazul demonstrării vinovăției; (practică internațională);
 • Pentru întreprinderile mici și mijlocii ce beneficiază de regimul fiscal cu impozitare de 4%, aprobarea Hotărârii de majorare a limitei venitului total până la 6 milioane lei; (experiența internațională de contracarare a economiei tenebre);
 • Aprobarea Hotărârii cu privire la introducerea unui singur impozit asupra plăților salariale pentru domeniul HoReCa în sumă de 1500 lei pentru salariile de până la 10000 lei și impozitarea cu 12% fiecare 1000 lei suplimentari.