AVOCATUL POPORULUI

Dlui Mihail COTOROBAI

C E R E R E

 

Stimate domnule COTOROBAI,

Ne adresăm către dvs., în calitate de avocat al poporului, care în conformitate cu Constituția Republicii Moldova și Legii nr. 52 din 03.04.2014 ”Cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul)”, asigurați respectarea drepturilor şi libertăţilor omului de către autorităţile publice, de către organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către organizaţiile necomerciale şi de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile.

Articolul 7 din Constituţia Republicii Moldova stipulează clar, că Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.

Prin urmare, Legea Supremă, Titlul II ”Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale”, Capitolele I și II stipulează drepturile și libertățile fundamentale al cetățeanului Republicii Moldova, inclsuiv dreptul la muncă și la protecția muncii, dreptul la asistență și protecție socială, etc., iar în Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului (art. 54).

Cu toate acestea, restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi pot avea loc doar în situații excepționale prevăzute în art. 54 din Constituție, aliniatul 2:

 ”(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.”

Deși, abea la data de 17 martie 2020 Parlamentul Republicii Moldova declară stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020, contrar prevederilor legislației în vigoare și normelor constituționale, Comisia națională extraordinară de sănătate publică, prin Hotărârile nr. 7 din 13 martie 2020 și nr. 9 din 15 martie 2020, au atentat asupra drepturilor cetățenilor Republicii Moldova lipsindu-i pe aceștia de unele drepturi de bază, cum ar fi: dreptul la muncă, dreptul la asistență și protecție socială, dreptul la activitatea de întreprinzător, etc.:

 • Hotărârea nr. 7 din 13 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, pun. 7: ”Autoritățile publice locale, administratorii localurilor de agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor, și altor unități pentru antrenament și recreere vor asigura sistarea activităților organizate, inclusiv în locurile de recreere și de agrement, pe întreg teritoriul Republicii Moldova până la data de 01.04.2020”;
 • Hotărârea nr. 9 din 15 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică pun. 6: ”Se sistează până la 01.04.2020 orele 00:00: Activitatea de comerț a unităților comerciale cu amănuntul, cu excepția unităților de comercializare a produselor alimentare, a produselor farmaceutice și a produselor petroliere; Activitatea piețelor comerciale; Activitatea Centrelor de reabilitare/recuperare, inclusiv balneosanatoriale; Activitatea unităților de alimentație publică, în localurile și în spațiile amenajate/autorizate ale acestora, cu excepția activităților de preparare și distribuire a produselor în regim catering.”

Prin urmare, prin aceste hotărâri, Comisia națională extraordinară de sănătate publică a impus sistarea mai multor activități economice lăsând fără un loc de muncă și un venit sute de mii de oameni încălcând flagrant drepturile fundamentale ale cetățenilor stipulate în Titlul II din Constituția Republicii Moldova ”Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale”, Capitolele I și II, în deosebi dreptul la muncă și la protecția muncii art. 43, dreptul la asistență și protecție socială art. 47, etc.,

Totodată, este de menționat faptul, că Parlamentul Republicii Moldova declarând stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020, în conformitate cu Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 ”Privind regimul stării de urgență, de asediu și de război”,  Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova îi revin mai multe atribuții, inclusiv restrîngerea exerciţiului  unor drepturi şi libertăţi, art.5 din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004: Restrîngerea exerciţiului  unor drepturi şi libertăţi

(1)   Pe durata stării de urgenţă, de asediu sau de război, în funcţie de gravitatea situaţiei ce a determinat instituirea acesteia, poate fi restrîns, dacă este cazul, exerciţiul unor drepturi sau libertăţi ale cetăţenilor în conformitate cu art.54 din Constituţie.

(2)    Restrîngerea prevăzută la alin.(1) trebuie să fie conformă cu obligaţiile care rezultă din tratatele internaţionale privind drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi nu poate implica discriminarea unor persoane sau a unor grupuri de persoane exclusiv din considerente de rasă, naţionalitate, limbă, religie, sex, convingeri politice sau origine socială.

Măsurile aplicabile  pe durata stării de urgenţă, care pot restrânge unele drepturi și libertăți sunt expuse în Articolul 20 din Legea nr. 212 din 24 iunie 2004 ”Privind regimul stării de urgență, de asediu și de război”:

Pe durata stării de urgenţă, în funcţie de situaţia concretă, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova poate aplica următoarele măsuri:

a) evacuarea provizorie a cetăţenilor din zonele ce prezintă pericol pentru viaţă şi asigurarea obligatorie a acestora cu locuri de cazare permanentă sau provizorie;

b) instituirea unui regim special de intrare şi ieşire din ţară;

c) dispunerea raţionalizării consumului de alimente şi de alte produse de strictă necesitate;

d) introducerea regimului de carantină şi luarea altor măsuri sanitaro-antiepidemice obligatorii;

e) efectuarea, în modul stabilit de lege, a  rechiziţiilor de bunuri în scopul prevenirii şi lichidării consecinţelor situaţiilor care au impus declararea stării de urgenţă;

f) stabilirea unui regim special de lucru pentru agenţi economici şi instituţii publice, soluţionarea altor chestiuni privind activitatea acestora, necesare desfăşurării lucrărilor de salvare-deblocare şi a altor lucrări de neamînat;

g) modificarea procedurii de numire în funcţie şi de destituire a conducătorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice;

h) interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;

i) chemarea cetăţenilor pentru prestări de servicii în interes public în condiţiile legii;

j) introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicaţii.

Deși prin punctul f, sus menționat, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova poate doar stabili un regim special de lucru pentru agenţi economici, aceasta, îngrădind drepturile cetățenilor la muncă și protecție socială, nu doar că nu a anulat hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, dar, a completat șirul interdicțiilor prin:

 • Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020, p. 3. ”Se interzice prestarea serviciilor de alimentație publică în unitățile de comercializare a produselor petroliere”;
 • Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020, p. 44. ”Termenele prevăzute în Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate public nr. 1-9/2020, precum și a Dispoziției 1-3/2020 ale Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, se prelungesc, pe toată durata stării de urgență, conform anexei”;
 • Dispoziția nr. 8 din 28 martie 2020, p. 2. ”In perioada stării de urgenţă se sistează internările programate în instituţiile medico-sanitare indiferent de forma juridică de proprietate şi organizare”.

Prin urmare, prin aceste Dispoziții, Comisia pentru Situații Excepționale a impus sistarea unor activități economice lăsând fără un loc de muncă și un venit mii de oameni încălcând flagrant drepturile fundamentale ale cetățenilor stipulate în Titlul II din Constituția Republicii Moldova ”Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale”, Capitolele I și II, în deosebi dreptul la muncă și la protecția muncii art. 43, dreptul la asistență și protecție socială art. 47, etc.,

Atragem atenția și asupra faptului, că după finisarea stării de urgență, la 15 mai 2020, Comisia națională extraordinară de sănătate publică aprobă Hotărîrea nr. 11 prin care:

Punctul 15. ”Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 activitatea unităților de agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor și a altor unități pentru antrenament și recreere”.

Punctul 16. ”Se suspendă, pînă la data de 30 iunie 2020, procesul educaţional în cadrul instituţiilor de învăţămînt general, profesional şi universitar (pentru instituțiile publice și private), cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică”.

Punctul 17. ”Se menține pînă la 31 mai 2020 sistarea activității piețelor comerciale din or. Chișinău și Bălți”.

Punctul 18.” Se menține pînă la 31 mai 2020 sistarea activității centrelor comerciale la nivel național, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora”.

Este de menționat faptul, că în toată această perioadă, atât Comisia națională extraordinară de sănătate publică, cât și Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nu a stabilit careva circumstanțe de risc în cadrul întreprinderilor a căror activitate a fost sistată în raport cu cele ce și-au continuat activitatea; nu au fost stabilite careva regimuri speciale de lucru a acestora, de protecție a angajaților și clienților, etc.

Urmare Hotărârilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și Deciziilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, mii de întreprinderi au fost impuse să-și sisteze activitatea, majoritatea riscând să intre în insolvabilitate, iar angajații acestora rămânând fără mijloace financiare de supraviețuire fiindu-le îngrădite dreptul la muncă și la protecția muncii art. 43, dreptul la asistență și protecție socială art. 47, etc., drepturi stipulate în Constituția Republicii Moldova – Lege Supremă în stat, Titlul II, Capitolele I și II.

În baza celor expuse mai sus, ținând cont de drepturile și obligațiunile Avocatului Poporului, stipulate în art. 59 prim din Constituția Republicii Moldova, art. 11, 12, 16, 19, 22, 25, 26, 28 al Legii nr. 52 din 03.04.2014 ”Cu privire la Avocatul Poporului, în calitate de Președinte al Partidului Social Democrat, acționând în interesul cetățenilor Republicii Moldova, în vederea apărării drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale cetățenilor

SOLICITĂM:

1. Întreprinderea acțiunilor de adresare către Curtea Constituțională în vederea verificării constituționalității următoarelor acte:

 1. Punctul 7 din Hotărârea nr. 7 din 13 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică;
 2. Punctul 6 din Hotărârea nr. 9 din 15 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică;
 3. Punctele 15, 16, 17, 18 din Hotărârea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică;
 4. Punctul 3 din Dispoziația nr. 3 din 23 martie 2020, a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;
 5. Punctul 44 din Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020, a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;
 6. Punctul 2 din Dispoziția nr. 8 din 28 martie 2020, a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;

solicitând ca acestea să fie considerate neconstituționale.

2. Prezentarea unui raport special la ședința Parlamentului privind încălcarea în masă ale drepturilor li libertăților omului pe perioada martie-mai 2020.

3. Pornirea unui proces de judecată privind acoperirea de către autoritățile publice a cheltuielilor angajaților și angajatorilor survenite în urma aprobării Hotărârilor și Deciziilor neconstituț

4. Adresarea către organele abilitate în vederea pornirii unei cauze penale privind atragerea la răspundere a persoanelor vinovate de aprobarea Hotărârilor și Deciziilor neconstituț

Despre acțiunile întreprinse, precum și despre rezultatele acestora, solicităm să ne informați în scris în termeni rezonabili.

Victor ŞELIN,

Președinte al Partidului Social Democrat